Uttalelse: En god oppvekst er nøkkelen til integrering

Venstres landsmøte har vedtatt å styrke integreringen av barn gjennom å øke tilgjengeligheten til viktige læringsarenaer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Språk er nøkkelen
Språk er en nøkkel til integrering, og Norsk språk er en av de viktigste faktorene for den enkeltes muligheter videre i livet i Norge. Venstre mener at norskopplæring må prioriteres blant annet for å gi økt innsikt om det norske samfunnet. Barnehagen, skolen og SFO er de viktigste integreringsareaene for barn. Venstre vil i tillegg fremheve de positive fordelene med at unge mennesker lærer flere språk, også morsmål. Språk er viktig i et globalt arbeidsmarked. Et mangfold av språk er en stor ressurs for Norge.

Skolen en viktig arena
Venstre ønsker ikke at det gis fritak fra obligatoriske fag for noen elever (eks: gymnastikk og svømming), men det må signaliseres til skolene at det må finnes løsninger som gir elevene den undervisning de har krav på. Skolen er en av mange identitetsdannende arenaer som det må satses på for å styrke minoritetselevers selvfølelse og fellesskapsfølelse.

Friskoler
Venstre mener friskoler er et viktig supplement til den offentlige skolen, og friskoler er med på å gi barn og foreldre større valgfrihet og mulighet. Venstre vil sikre at elever ved friskoler får den obligatoriske undervisningen de har krav på ifølge læreplanen.

Dialog
Det er viktig å møte det flerkulturelle samfunnet med dialog, men Venstre vil alltid kjempe for de universelle menneskerettighetene, og aksepterer ikke brudd på disse hverken i forhold til barns rettigheter, kvinners rettigheter, homofiles rettigheter eller religionsfriheten. Venstre vil styrke innvandrerbarns muligheter for å stå imot undertrykkelse, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse gjennom større fokus på disse temaene i grunnskolen.

Venstre vil styrke integreringen gjennom oppveksten ved å:

Satse på intensiv norskopplæring i skolen. De frivillige tilbudene for gratis leksehjelp må styrkes.
Ha morsmålundervisning som 2. fremmedspråk. For å sikre kvaliteten på undervisningen må det stilles krav til morsmållærerne om pedagogisk kompetanse.
Styrke læreres kunnskaper om minoritetskulturer.
Tilby gratis kjernetid i barnehage og skole for alle som trenger ekstra norsktrening.
Informere minoritetsforeldre om gevinsten av at barna går i barnehage.
Sette i gang tiltak som hindrer at barn som er norske statsborgere ikke får tilstrekkelig skolegang når foreldre flytter barnet til land som ikke kan tilby en god nok skole..
Sette inn målrettede tiltak for at flere innvandrerforeldre deltar på foreldremøter.
Sørge for åpenhet og kontroll av finansiering av friskoler for å sikre at økonomiske hensyn ikke påvirker skoler til å drive i strid med regelverket.
Det må gjennomføres hyppige og uanmeldte tilsyn av friskoler for å sikre at skolene er kjent med læreplaner, og har pedagogisk utdannet personell.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**