Venstre ønsker en ny vurdering av antall plasser i utbyggingen av Rissa sykehjem

Behovet for antall plasser innenfor pleie og omsorgssektoren er økende i kommunen. Per i dag er behovet 31 nye plasser, og kommunestyret har vedtatt utbygging av 24 omsorgsboliger.
Vi ønsker også en ny vurdering av hvilke plasser vi skal bygge ut. I dag er behovet for sykehjemsplasser større enn behovet for omsorgsboliger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Befolkningen blir stadig eldre, og i tillegg tar nå flere parti opp spørsmålet om å lovfeste rett til sykehjemsplass når eldre når et visst pleiebehov. Dette vil skape et ytterligere press på behovet for sykehjemsplasser i kommunen.
Staten har endret tilskuddsatsene sine til omsorgsutbygging slik at det nå gis 400 000 kr i tilskudd for omsorgsleilighet, og 600 0000 kr. for sykehjemsplass.
En sykehjemsplass legger beslag på mindre areal enn en omsorgsbolig, og vil derfor koste mindre å bygge, i tillegg til at driftskostnadene pr. plass blir mindre.
Vi mener det nå er riktig å vurdere om flere av enhetene i den planlagte utbygginga bør endres til sykehjemsplasser, og om vi på den måten også kan få bygd flere plasser, noe det er stort behov for, sier Anne Jorid Gullbrekken.
Forutsetningene som låg til grunn for vedtaket som ble gjort angående utbygging ved Rissa sykehjem i fjor, er endret både når det gjelder økonomi og behov.

– Jeg har stor tiltro til at Hovedutvalget for omsorg, som skal behandle denne saken i juni, vil vurdere saken grundig, og gjøre et vedtak som er framtidsretta, sier Anne Jorid Gullbrekken. Det som er viktig er at kommunestyret får saken tilbake hvis det er behov for det.

– Det er ingen dramatikk i å endre størrelsen på en utbygging underveis, dette har skjedd tidligere også når forutsetningene har endret seg. Det dyreste alternativet er å bygge for få plasser, og at vi etter kort tid må bygge flere sykehjemsplasser.

– Det er en uverdig situasjon når syke og pleietrengende ikke får en sykehjemsplass de har behov for i kommunen vår. Derfor må vi prioritere denne sektoren nå, avslutter Anne Jorid Gullbrekken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**