Allemannsretten

Alle har rett til naturopplevelser, til å ferdes fritt og til å høste av naturens overskudd. Målet er at innbyggerne i minst mulig grad må betale for naturopplevelser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Venstres stortingsvalgsprogram 2009 - 2013

Venstre valgprogram 2009-2013.
Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Mange steder i landet, særlig i Oslofjordområdet og på Sørlandet, er det et økende press på strandsonen. Her må allemannsretten gå foran andre interesser og det må være strenge restriksjoner på utbygging. I mer tynt befolkede deler av landet vil tilsvarende strenge restriksjoner ikke stå i forhold til behovet, og være et uønsket hinder for utvikling av lokal-samfunn og næringsliv. I disse områdene må særlig attraktive strand- og kystområder bevares gjennom en langsiktig strandsonepolitikk som ivaretar allemannsretten og sikrer naturverdi-ene. Venstre vil innføre krav om at alle kommuner skal ha en samlet strandsoneplan tilpasset situasjonen i det enkelte område. Disse planene må godkjennes av statlige myndigheter, men når en slik plan først er etablert, skal kommunene ha frihet til å avgjøre enkeltsaker.

Fjellnaturen er svært sårbar. Hyttebygging er et naturinngrep i seg selv, men fører også med seg økt aktivitet og økt belastning på den sårbare naturen. Venstre er bekymret for at økt aktivitet i høyfjellet skal gå på bekostning av viktige naturverdier og vil derfor ha en restriktiv politikk for hyttebygging på høyfjellet.

Derfor vil Venstre:
– Stille krav om en samlet strandsoneplan i alle landets kommuner, med lokal frihet uten statlig overstyring når slike planer først er godkjent.
– Være svært restriktiv med å tillate hyttebygging over skoggrensen.
– Ha strenge nasjonale begrensninger for bruken av snøskutere og andre motoriserte terrengkjøretøy og gi kommunene mulighet til å begrense bruken ytterligere.
– Øke aldersgrensen for at barn kan fiske gratis med stang i elver og vann til 18 år.
– Revidere rikspolitiske retningslinjer i strandsonen for å styrke vern av naturgrunnlag, kulturlandskap og rekreasjonsmuligheter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**