Inkluderende kulturliv

Samfunnet har et ansvar for å gi urbefolkningens kultur i Norge anledning til å utvikle seg på egne premisser. Venstre vil styrke de samiske forskningsmiljøene, og læreboksituasjonen på samiske språk må bli mye bedre enn i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Venstres stortingsvalgsprogram 2009 - 2013

Venstre valgprogram 2009-2013.
Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Kringkastingsselskaper med allmennkringkastingsoppgaver må tilby sendinger på samisk eller som er tekstet på samisk. Samisk formkultur skal vies særlig oppmerksomhet og sikres bevaring og utvikling gjennom opplæring og forskning.

De offentlig støttede kulturinstitusjonene har et særlig ansvar for å legge til rette for et tilbud som også er tilpasset nye publikumsgrupper. Venstre mener det flerkulturelle kulturfeltet må få mer forutsigbare rammevilkår. Det må også utvikles ordninger som kan bidra til at flerkulturelle kulturutøvere får muligheten til å delta i det profesjonelle kulturlivet i større grad.

Derfor vil Venstre:
– Sikre nøkkelinstitusjoner på det samiske kulturområdet tilfredsstillende finansiering.
– Gi støtte til utgivelse av samisk litteratur og til samiske aviser.
– Gi kulturarbeidere lettere adgang til visum.
– Gi offentlig støtte til flerkulturelle kulturinstitusjoner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**