Integrering

Norge er et flerkulturelt samfunn. Uten innvandreres innsats og deltagelse hadde Norge vært et fattigere samfunn, både materielt og kulturelt og de aller fleste med minoritetsbakgrunn er lovlydige mennesker som ønsker å jobbe og å bli integrert i det norske samfunnet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Venstres stortingsvalgsprogram 2009 - 2013

Venstre valgprogram 2009-2013.
Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Men vi har også har en rekke utfordringer med hensyn til integrering av minoriteter. Enkelte minoritetsspråklige står i dag mer eller mindre utenfor samfunnet. Dette kan føre til sosiale problemer, fattigdom og økt kriminalitet. Venstre vil ha en integreringspolitikk som ikke bare omfatter gode offentlige tilbud, men som også stimulerer private initiativ og frivillighet, gjerne med støtte og tilrettelegging fra det offentlige.

Språk og gjensidig kulturforståelse er nøkkelen til integrering. Få innvandrere vil beherske norsk etter fullført norskkurs. Derfor er det viktig med uformell språktrening og uformelle nettverk som stimulerer språkutvikling og gjensidig integrering. Det er også avgjørende at barn lærer godt norsk de første årene på skolen.

Venstre vil ta initiativ til en gjennomgang av opplæringstilbudet for alle som får fast opphold i Norge. Dette gjelder både norskopplæring og godkjenning/kvalifisering for ulike arbeidsoppgaver. Venstre ønsker å se dette tilbudet i sammenheng med voksenopplæringen for øvrig.

Derfor vil Venstre:
– Tilby norskopplæring til asylsøkere og andre innvandrere som har krav på undervisning umiddelbart etter ankomst til Norge.
– Utvide introduksjonskurset for nyankomne og innføre eksamen ved avsluttet kurs.
– Gi økt støtte til frivillige organisasjoner som jobber med integrering og stille mindre byråkratiske krav.
– Gi støtte til kommuner som tilbyr språktrening og gratis kjernetid i barnehager for barn som har dårlige norskkunnskaper.
– Innføre forsøk med anonyme søknader i offentlig sektor. Ved å anonymisere søknaden før den som skal ansette ser den, vil kun kvalifikasjonene komme fram av søknaden.
– At staten og kommunene bør pålegge seg selv mål for å øke andelen av minoriteter ved ansettelser.
– Innføre en mentorordning i arbeidslivet for høytutdannede innvandrere og arbeidstakere med spesielle behov på vei ut i arbeidslivet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**