Strandsone

Mange steder i landet, særlig i Oslofjordområdet og på Sørlandet, er det et økende press på strandsonen. Her må allemannsretten gå foran andre interesser og det må være strenge restriksjoner på utbygging.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Venstres stortingsvalgsprogram 2009 - 2013

Venstre valgprogram 2009-2013.
Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

I mer tynt befolkede deler av landet vil tilsvarende strenge restriksjoner ikke stå i forhold til behovet, og være et uønsket hinder for utvikling av lokal-samfunn og næringsliv. I disse områdene må særlig attraktive strand- og kystområder bevares gjennom en langsiktig strandsonepolitikk som ivaretar allemannsretten og sikrer naturverdi-ene. Venstre vil innføre krav om at alle kommuner skal ha en samlet strandsoneplan tilpasset situasjonen i det enkelte område. Disse planene må godkjennes av statlige myndigheter, men når en slik plan først er etablert, skal kommunene ha frihet til å avgjøre enkeltsaker.

Venstre vil:
– Stille krav om en samlet strandsoneplan i alle landets kommuner, med lokal frihet uten statlig overstyring når slike planer først er godkjent.
– Revidere rikspolitiske retningslinjer i strandsonen for å styrke vern av naturgrunnlag, kulturlandskap og rekreasjonsmuligheter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**