Transport

Venstres mål er en utslippsfri samferdselssektor. Dette kan ikke nås ved norsk innsats alene, men Norge må utvikle en klar plan for hvordan utslippene kan reduseres år for år. Derfor vil Venstre trappe opp satsingen på jernbane, annen kollektivtransport og nullutslippskjøretøy. Venstre vil satse på biodrivstoff, elektrisitet og hydrogen som energibærer i transportsektoren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Venstres stortingsvalgsprogram 2009 - 2013

Venstre valgprogram 2009-2013.
Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Venstre har som mål å doble antall reiser med kollektivtransport i Norge innen 2020.

Derfor vil Venstre:
– Øke bevilgningene til jernbaneutbygging og kollektivtrafikk over statsbudsjettet.
– Bruke belønningsordninger til de kommunene som lykkes med å overføre transport fra personbil til kollektivtransport.
– Gi storbykommunene frihet til å velge om de vil overta ansvaret for kollektivtransport.
– Legge miljøkrav til grunn for all statlig samferdselsinnsats i byområder.
– At Staten skal bidra til planlegging og finansiering av bybaneløsninger (trikk og bane) i byområder der det er hensiktsmessig.

Venstre vil doble mengden gods som transporteres på sjø og bane innen 2020 og halvere sjøtransportens utslipp.

Derfor vil Venstre:
– Ta i bruk biodrivstoff og hydrogen i ferjer og skip.
– Endre avgiftssystemet for godstransport slik at miljøtilpasset sjøtransport belønnes, ikke straffes med høyere brukerbetaling enn veitransport som i dag.
– Prioritere kryssingsspor, godsterminaler og andre tiltak på jernbanen som styrker kapasiteten for godstransport.
– Opprettholde systemet med konkurranse for godstransport på jernbane.
– Stille krav om lav- eller nullutslippsferjer i nye ferjekonsesjoner.
– Igangsette planlegging og prosjektering av terminaler for effektiv omlasting mellom skip og jernbane.

Venstre vil at andelen av reiser med sykkel skal være tolv prosent innen 2020.

Derfor vil Venstre:
– Innføre en belønningsordning for økning av andel sykkelreiser.
– Satse langsiktig og forpliktende på utbygging av sammenhengende gang- og sykkelveinett.
– Likebehandle eller favorisere sykkel med bruk av bil i alt statlig regelverk og økonomiske virkemidler.
– Tilrettelegge for bedre by- og tettstedsplanlegging slik at det blir lettere å erstatte daglig bilbruk med sykkel og gange.

Venstre vil halvere utslippene fra bilparken innen 2020.

Derfor vil Venstre:
– Endre bilavgiftene slik at de stimulerer til bruk av lav- og nullutslippskjøretøy som hybridbiler, elbiler og brenselcellebiler.
– Sette årlige, gradvise strengere utslippsmål til nye biler, og tilpasse avgiftssystemet for å sikre måloppnåelse.
– Sikre omsetning av minst 10 prosent biodrivstoff og hydrogen innen 2013 produsert etter strenge krav til bærekraftighet og forutsatt at annengenerasjons biodrivstoff er kommersielt tilgjengelig.
– Fra 2015 forby nysalg av biler som kun kan gå på fossil energi.
– Utvide bruken av den eksisterende utslippsfrie trolleybussteknologien.
– Bidra til oppbygging av infrastruktur for hydrogen, biodrivstoff og ladning av elbiler.
– Gi frihet til å innføre flere miljøsoner i bysentra hvor kjøretøy må oppfylle strenge definerte miljøkrav for å slippe inn.
– Gi byene og de store tettstedene frihet til å bruke rushtidsdifferensiering og andre nødvendige virkemidler for å nå miljømål for transportsektoren.
– Sette strenge miljøkrav til kjøretøy i offentlige anbud, drosjekonsesjoner og i kjøregodtgjørings- og firmabilordninger.
– At offentlige virksomheter som hovedregel kjøper inn lav- og nullutslippskjøretøy.
– Stimulere kommunene til å tilrettelegge løsninger for innfartsparkering (Park & Ride) ved knutepunkt for offentlig kommunikasjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**