Velferdsstaten

Norge har et velferdssamfunn vi kan være stolte av. Likevel er det mennesker som faller utenfor systemet. Hvis velferdssystemet skal være robust i årene framover kreves endringer. Innen helsesektoren vil det være nødvendig å igangsette nyskapende prosjekter for å utvikle ny teknologi som bidrar til nye arbeidsformer og økt samhandling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Venstres stortingsvalgsprogram 2009 - 2013

Venstre valgprogram 2009-2013.
Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Venstre mener dagens velferdsstat har fire hovedutfordringer som må møtes med ny politikk:

1. Et stort forventningspress i helsevesenet. Stadig nye legemidler, nye behandlingsmetoder og andre helseteknologiske framskritt gjør at mer helsebehandling blir teknisk mulig. Det er selvsagt positivt, men samtidig skaper dette et forventningspress. Det blir derfor stadig viktigere å skille mellom hvilken ressursbruk som er teoretisk mulig og hvilken ressursbruk som er riktig.

2. En enorm kostnadsvekst i spesialisthelsetjenesten. Venstre mener en slik utvikling ikke er bærekraftig på sikt, og heller ikke gir de beste løsningene for pasienten. Veksten i helsevesenet framover må skje i primærhelsetjenesten, ikke i spesialisthelsetjenesten. Mer ressurser og økt kompetanse i primærhelsetjenesten vil redusere etterspørselen etter spesialisthelsetjenester og i mange tilfeller gi et kvalitativt bedre tilbud.

3. En stadig eldre befolkning. Antall eldre over 65 år vil fram til 2040 stige med 65 prosent, antall 80-åringer vil mer enn fordobles og antall 90-åringer vil tidobles. Vi vil i årene framover få problemer med å dekke behovet for arbeidskraft innenfor helse-, pleie- og omsorgssektoren.

4. Endringsbehov i offentlig sektor. Dersom velferdssamfunnet skal tilby bedre tjenester uten en storstilt privatisering eller dramatiske skatteøkninger, må flere velferdsoppgaver løses nærmere borgerne — de må flyttes fra stat til kommuner. For å få dette til må vi ha kommuner som er sterke nok å ta dette ansvaret. Da må noe gjøres med dagens kommunestruktur. Skal flere velferdsoppgaver løses i kommunene, slik Venstre foreslår, kreves sterkere fagmiljøer, flytting av ressurser fra stat til kommune — og større kommuner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**