Nordområdene

Nordområdene omhandler grenseoverskridende relasjoner i det cirkumpolare området, der Norge har felles eller kryssende interesser med en eller flere nasjoner i nord.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Venstres stortingsvalgsprogram 2009 - 2013

Venstre valgprogram 2009-2013.
Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Naturressursene i nordområdene og konsekvensene av endringer i klimaet skaper store utfordringer, men også muligheter for Norge. Venstre vil bevare nordområdene som en region preget av lavspenning og internasjonalt samarbeid. Havrettstraktaten skal utgjøre rammene, mens Arktisk Råd og Den nordlige dimensjon skal være de viktigste fora for samarbeid i regionen, supplert av Barentsområdet og FN-organisasjoner som Den internasjonale skipsfartsorganisasjon.

Nordområdene har uavklarte områder med hensyn til nasjonal jurisdiksjon. Dette gjelder delelinjen i Barentshavet og fiskevernsonen rundt Svalbard. Disse områdene krever forskjellig tilnærming fra norsk side da førstnevnte er et bilateralt anliggende i forhold til Russland, mens sistnevnte går på fortolkning av Svalbard-traktaten.

Det nordiske samarbeidet er styrket på flere områder, som samfunnssikkerhet, sivil krisehåndtering, klima og miljø, forsvarssamarbeid, internasjonal kriminalitet og terror. Norden blir stadig viktigere for Norge, ikke minst så lenge vi ikke er medlem av EU.

Derfor vil Venstre:
– Fremme sikkerhetspolitisk samarbeid i nordområdene gjennom dialog og tillitsvekkende tiltak som kan bidra til at konflikter løses på et lavest mulig spenningsnivå.
– At videre utvikling av juridiske og institusjonelle forhold i nordområdene skal skje på basis av Havrettstraktaten, Arktisk Råd og Den nordlige dimensjon.
– At forholdet til Russland i størst mulig grad baseres på et bredt og praktisk rettet samarbeid forankret i internasjonale strukturer
– At Norge skal kunne vise tydelighet overfor Russland, noe som krever militær tilstedeværelse og politiske virkemidler.
– Søke forståelse for norske synspunkter knyttet til jurisdiksjon i nordområdene gjennom et aktivt diplomati, også overfor nære allierte, med vekt på å fremme samarbeid, bærekraftig forvaltning av ressurser og et moderat skatteregime.
– Legge vekt på forpliktende avtaler med andre land om en forsvarlig forvaltning av fiskeriressurser.
– Videreføre effektiv suverenitetshevdelse i nordområdene.
– Styrke norsk forvaltning av Svalbardsonen.
– Utvikle en robust struktur for transport, energi- og kommunikasjonsoverføring mellom landene i nord.
– Ta initiativ til å etablere et omfattende internasjonalt beredskapsopplegg mot oljeforurensing.
– Styrke og videreutvikle det nordiske samarbeidet, herunder Nordisk Råd.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**