Et enklere og nyskapende Norge

– Et mangfoldig og nyskapende næringsliv er avgjørende for at Norge skal lykkes i en stadig mer globalisert økonomi, sa Lars Sponheim under Venstres lansering av 15 punkt for et mer nyskapende næringsliv i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Last ned Venstres 15 punkt for nyskaping

 Lars Sponheim la i dag frem en 15-punkts plan for nyskaping i dag.

Lars Sponheim la i dag frem en 15-punkts plan for nyskaping i dag.
Foto: Caroline Roka

-Venstre ønsker et nyskapende Norge. Det er et selvstendig mål for Venstre at flere starter egen bedrift og at flere tar makten over egen arbeidsdag, sa Sponheim.

– Derfor må det gjennom et bredt spekter av tiltak som redusert skjemavelde, bedre og mer målrettet offentlig virkemiddelapparat og skattestimuli legges til rette for at flere finner det formålstjenelig å starte og drive bedrifter, sa Lars Sponheim

Venstres 15 punkt i kortform
1. Rett til bunnfradrag for selvstendig næringsdrivende.

2. Innføring av en KapitalFUNN-ordning (“Business Angles”)
3. Økte og mer miljøvennlige avskrivningssatser.

4. Reduksjon av trygdeavgift for selvstendig næringsdrivende.

5. Bedre sosiale rettigheter for selvstendig næringsdrivende
6. Lettelser/betinget fritak i arveavgiften ved generasjonsskifte i familieeide bedrifter.

7. Egen (og forenklet) aksjelov for de minste bedriftene.
8. Reduksjon i gebyrene til Brønnøysundregistrene.

9. Økte fribeløp ved ansattes kjøp av aksjer i egen bedrift.

10. Fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger.

11. Gjeninnføre støtte til ulønnet forskningsinnsats i SkatteFUNN
12. Øke samtlige beløpsgrenser og timegrenser i SkatteFUNN-ordningen.

13. Opprette et eget halvstatlig investeringsselskap Klimatek for investering i og utvikling av klimateknologi.

14. Oppdeling av Innovasjon Norge for å sikre knoppskyting og utvikling av nye bærekraftige bedrifter i hele landet, uansett postadresse.

15. Et mer fleksibelt arbeidsliv

Vil splitte Innovasjon Norge

 - Innovasjon Norge bør deles i to ulike enheter, sier Leif-Helge Kongshaug (V).

– Innovasjon Norge bør deles i to ulike enheter, sier Leif-Helge Kongshaug (V).
Foto: Rune Kongsro

– Innovasjon Norge må få en langt friere rolle i forhold til politiske myndigheter, sa Venstres næringspolitiske talsmann, Leif-Helge Kongshaug (V). Venstre mener også at Innovasjon Norge må i langt større grad skal være en premissleverandør mot myndigheter og det politiske miljø når det gjelder å foreslå og formidle tiltak for økt entreprenørskap, innovasjon og forenkling.

– Innovasjon Norge bør deles i to ulike enheter. Den ene delen skal være en målrettet nyskapingsdel for gründere og bedrifter i hele landet, sa Kongshaug (V). Formålet med denne delen er å stimulere til at gode ideer settes ut i livet uavhengig av hvor i landet den oppsto. Den andre delen skal ta distriktshensyn og ha et virkemiddelapparat for distriktsutbygging med hovedhensikt å sikre bosetting og landbrukspolitiske mål. Bygdeutviklingsmidlene skal beholdes i distriktsdelen og stimulere utvikling og etablering av tilleggsnæringer i tilknytning til tradisjonelt landbruk.

Ytterligere informasjon
Last ned Venstres 15 punkt for nyskaping

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**