Biblioteka

Bibliotekene ei viktig resurs som vi bør ta vare på.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Biblioteka spelar ei viktig rolle i samfunnet vårt. Fyrst og fremst som kunnskapsformidler.
Det er viktig for demokratiet at me har ikkjekommersielle møteplassar. For skuleungdom og andre med låg inntekt vil ei styrking av bibliotektenesten bety mykje. Eit godt fungerande bibliotek er nødvendig for at unge og eldre skal fortsette å bruke og ha glede av biblioteka. Et godt bibliotektilbud forutsetter at biblioteka er velutstyrte, teknologisk oppdatera og velbemanna med kvalifisera personale. Derfor er det heilt nødvendig at støtta til biblioteka blir auka.
Venstre ynskjer ein meir aktiv likestillingspolitikk enn i dag mellom nynorsk og bokmål. Det er også viktig å bevare norsk som fagspråk innanfor forskning, høgare utdanning og i næringslivet.
Innkjøpsordninga for ny norsk skjønnlitteratur må revurderas for å stimulere til ein god og mangfoldig norsk litteratur.
Staten må bidra med midlar for å ruste opp og styrke folkebibliotek og skulebibliotek.
Utvide innkjøpsordninga til og å gjelde nye digitale media.
Styrke fleirkulturelle bibliotekprosjekt.
Videreutvikle støtteordningane for distriktsbokhandlan.
Støtte etablering av ein nasjonal språkbank.

Ingebjørg Nordbø
Bø Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**