Vei

Venstre vil satse på bedre framkommelighet mellom regionene for å fremme verdiskaping, utvikling av levedyktige distrikter, vekstkraftige bo- og arbeidsmarkeder og for å dekke næringslivets
transportbehov. Stamveinettet må opp på en standard som kreves for å sikre framtidig verdiskaping, og satsingen på rassikring må økes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstre vil prioritere de viktigste stamveiene for å gi næringslivet konkurransedyktige vilkår — kombinert med
satsing på miljøtilpasset sjøtransport.

Derfor vil Venstre:
Prioritere en forsert utbygging av kyststamvei Stavanger-
Bergen-Ålesund-Trondheim og tilgrensende veinett.
Prioritere utbedring av gjenværende flaskehalser og dårlige
partier på E6 nord for Trondheim.
Bidra til prosjektfinansiering av helhetlige «veipakker» som
sikrer næringslivets behov gjennom offentlig/privat samarbeid
(OPS), spleiselag som inkluderer næringslivsbidrag og brukerbetaling
i tillegg til statlige bevilgninger.
Innføre nye virkemidler for utvikling og innfasing av lavutslippsfartøy
og satse sterkt på sjøtransport, blant annet gjennom
økte bevilgninger til havner og farleder, og en særskilt
prosjektfinansiering av Stad skipstunnel.
Opprettholde Hurtigrutas seilingsmønster slik det er i dag av
hensyn til reiselivsnæringa og kystsamfunnene.
Stimulere til mer godstransport på Hurtigruta.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**