Vår alles Oslofjord — også i framtida?

Vår tilgang til uberørt natur blir viktigere og viktigere. Venstre har alltid tatt miljø og naturvern på alvor. Vi sier det som første punkt i programmet:
Å ta vare på naturen: jord, luft, vann og det biologiske mangfoldet er avgjørende for vår eksistens.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Færder Fyr

Foto: R.Jonassen

Vi ønsker et samfunn uten forurensning og hvor ressursene forvaltes til beste for oss som lever her nå — men også for framtidige generasjoner. Vi blir flere mennesker som stadig forbruker mer av naturen rundt oss. Et forbruk ikke alltid på parti med miljøet.

I naturen henger alt sammen, og det biologiske mangfoldet er nettopp selve livsgrunnlaget. Inngrepene i vår sårbare natur må reduseres gjennom en god forvaltning og økt vern av viktige arealer. Det er derfor viktig å kartlegge det biologiske mangfoldet både på land og i sjø.
Naturvern har til nå hatt fokus på vern på land med f.eks nasjonalparker. En økende belastning på våre havområder retter nå fokuset på vern av denne delen av naturen.
Med konfliktfylte havområder er det oljevirksomhet i Lofoten og Vesterålen som dras fram, og ingen bør være i tvil om Venstre mening.

Men vi ser også at være kystnære områder utsettes for slitasje og konflikt. F.eks overfiske med konsekvens at enkelte fiskebestander reduseres faretruende. Oslofjorden er et område hvor dette er merkbart, og fiskebestanden viser markant tilbakegang.

Havforskningsinstituttet konkluderer med at den ekstreme nedgangen for torskebestanden i fjorden mest sannsynlig skyldes for hard beskatning. Her blir bestanden utsatt for overfiske som følge av bruk av nærmest alle typer fangstredskaper. Det biologiske mangfoldet trues for alvor!

Monica Hofer Augheim

Foto: Venstre

I følge Oslofjordens Friluftsråd, er det ca. 2 millioner mennesker som sogner til Oslofjordområdet. Hvis vi skal sikre fisket og det biologiske mangfoldet i fjorden for ettertiden og som rekreasjon, er det nødvendig å sette i gang tiltak for å opprettholde en bærekraftig fiskestamme.

Hvasser, 6. september 2009
Monica Hofer Augheim
2. kandidat for Venstre ved stortingsvalget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**