Vedtatt uttalelse: Norge trenger liberale reformer

Norsk politikk trenger et sterkere liberalt sentrum med en tydelig politisk vilje. Etter stortingsvalget 2009 har norsk politikk gått inn i et politisk vakum og en sterkere blokkdeling. Begge deler er svært beklagelig. Dersom ikke Norge skal sakke akterut er det viktig at det tas nødvendige prioriteringer og grep nå. Norge trenger en ny kurs mot en grønn kunnskapsøkonomi og et bedre velferdssamfunn. Norge må snarest over i lavutslippssamfunnet og gjennomføre en storsatsing på skole, forskning og fornying av norsk næringsliv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Skole, utdanning, undervisning, lærer, elev

Foto: Microsoft

Skal Norge lykkes i framtiden er vilje til investering i utdanning det avgjørende. For Venstres landsmøte handler det både om en satsing på skolen og om en satsing på forsking. Det er kvaliteten i skolen som er den viktigste investering i framtidens velferd og velstand. For Venstres landsmøte er nøkkelen til en bedre skole er bedre og mer motiverte lærere. Derfor er investering i læreren Venstres viktigste skolesak.
Venstres landsmøte vil også øke de årlige bevilgningene til grunnforskning, satse målrettet på miljø- og klimaforskning og gi økonomiske insentiver for næringsliv og andre til å satse mer på forskning.
Vi trenger også mange nye bedrifter i framtiden om velferden skal sikres for kommende generasjoner. Derfor vil Venstres landsmøte legge til rette for at flere vil starte for seg selv — ikke minst flere kvinner. Skal dette lykkes må vi fjerne diskriminerende regler og ordninger for selvstendig næringsdrivende. Det må bli bedre skatteregler, det må bli bedre sosiale ordninger, det må bli et enklere regelverk, bedre tilgang på risikokapital og lavere oppstartskostnader.

Et miljøpolitisk foregangsland
Venstres landsmøte har som ambisjon at Norge skal gjøre seg fortjent til å bli kalt et miljøpolitisk foregangsland. I dag er det dessverre ikke tilfellet. Venstres landsmøte deler statsminister Jens Stoltenbergs målsetting om at Norge må ta 80 % av kuttene med innenlandske tiltak. I motsetning til Jens Stoltenberg og regjeringen har Venstre en tydelig plan for hvordan dette skal gjøres. Vi må satse målrettet på jernbane og kollektivtransport, vi må utvikle nye fornybare energikilder, vi må satse på forskning og innovasjon innenfor energi-, -klima og miljøområdet, vi må innrette både det offentlige virkemiddelapparat og skattesystemet i en langt mer miljøvennlig retning. Venstres landsmøte vil at Norge skal være i tet med å utvikle og ta i bruk ny teknologi, skape nye miljøarbeidsplasser og gjøre omstillinger på alle samfunnsområder som har konsekvens for klimaet

Jernbane, tog, skinner

Foto: Microsoft

Skal vi lykkes i miljø- og klimapolitikken må vi ha politikere som er villige til å ta avgjørende valg og også stå ved valgene når de får konsekvenser. Venstres landsmøte forlanger derfor at Regjeringen snarest kommer til Stortinget med en konkret plan for hvordan målsettingene i klimaforliket skal oppfylles.

Stå opp for liberale prinsipper
Norge trenger partier og politikere som tør å stå for viktige prinsipper også når det er upopulært. Venstres landsmøte er derfor stolt over at Venstres ledelse stod klippefast på viktige prinsipper om å føre en human, liberal og prinsipiell innvandrings- og asylpolitikk i valgkampen, der hvor de andre hadde en felles innbyrdes kamp om å føre den mest restriktive og prinsippløse politikken.

Asyls flytning immigrasjon

Foto: © Braendan Yong | Dreamstime.com

Et liberalt Norge kan ikke vise redsel for mangfold og annerledes tenkende, men tvert i mot ønske det. Et liberalt og framtidsrettet Norge kan ikke fire på grunnleggende menneskerettigheter. Venstres landsmøte etterlyser derfor en mer prinsipiell og liberal politikk når det gjelder områder som personvern, åpenhet og innsyn, ytrings- og livssynsfrihet og en langt ryddigere og konsekvent politikk når det gjelder forholdet mellom individ og stat.

Offentlig sektor må fornyes
Utfordringene står i kø i tiden som kommer. Spesielt gjelder det utformingen og organiseringen av offentlig sektor. Vi er nødt til å gjøre ting smartere, annerledes og mer effektivt i framtiden dersom vi skal kunne bevare og utvikle velferden vår. Ikke minst gjelder dette styrkeforholdet og arbeidsfordelingen mellom stat, fylkeskommune og kommune. Langt flere oppgaver kan med fordel flyttes nærmere den enkelte borger og bruker.
Venstres landsmøte krever derfor at vi får nye, sterkere kommuner som er i stand til å ta over ansvar for oppgaver som i dag er statlige og sentraliserte. Venstres landsmøte ønsker derfor en lokaldemokratireform der flere offentlige oppgaver blir desentralisert fra staten til kommunene. En slik reform krever etter Venstres syn en ny kommunestruktur. Det nye kommunekartet i Norge vil etter en slik reformprosess ha større kommuner med større ansvar enn dagens, spesielt innen velferdstjenester og helsevesen.

En målrettet sosialpolitikk
Venstres landsmøte ønsker en målrettet sosialpolitikk som hjelper dem som trenger det aller mest på bekostning av universelle ordninger som smøres tynt utover til alle — uavhengig av behov. Venstres landsmøtes førsteprioritet vil være å bekjempe fattigdom og helseproblemer hos barn og barnefamilier. For vi starter ikke med blanke ark og like muligheter når vi kommer til verden, og ingen velger sin barndom. Antall barn i Norge som vokser opp i fattige familier er økende. 30 prosent av alle fattige barn i Norge har minoritetsbakgrunn, og regjeringen må både anerkjenne at dette er dramatiske tall, og følgelig ha en målrettet og merkbar satsing for å bekjempe fattigdom blant barn.

Fattigdom

Foto: Microsoft

Venstres landsmøte vil derfor differensiere universelle ordninger som barnetrygd, oppholdsbetaling i barnehage og SFO og kombinere dette med målrettede tiltak for å nå dem som trenger hjelpen mest. For å få endret livssituasjon er det mange som trenger sammensatt hjelp, i større eller mindre grad. Venstres landsmøte vil øke bruken av individuelle planer, og sørge for at disse er forpliktende for alle parter: Stat, kommune, helsevesen og den enkelte som mottar hjelp og stønad.

Styrke det liberale sentrum
De gode og framtidsrettede løsningene for Norge finnes verken med utgangspunkt i et konservativt og bakstreversk venstre-samarbeid eller i ensidig og stadig mer populistisk høyrepolitikk, men med utgangspunkt i det liberale framtidsorienterte sentrum. Den viktigste oppgaven for Venstre framover blir derfor å styrke det liberale sentrum i norsk politikk slik at det igjen framstår som et troverdig alternativ for de mange velgere som verken vil ha gammelmodige sosialdemokratiske eller kortsiktige høyrepopulistiske løsninger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**