Venstre vil ha styrket innsats for villaksen

Venstre frykter at flere lakseelver må stenges i fremtiden, som en følge av de truslene oppdrettsnæringen utgjør ovenfor villaksen. Venstres Trine Skei Grande tar nå saken opp med kyst- og fiskeriministeren i Stortinget. Regjeringen må nå iverksette tiltak for å få kontroll med miljøutfordringene, skriver Anne Jorid Gullbrekken i et leserinnlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Fosna- Folket rapporterer om knallstart på årets laksefiske i Steindalselva. Men slik er det dessverre ikke i så mange av lakseelvene i Trøndelag. Trenden er at det legges restriksjoner på fisket fordi fangstene går nedover. Bestandene av villaks i elvene våre går tilbake, og det er grunn til bekymring.
Venstre frykter at flere lakseelver må stenges i fremtiden, som en følge av de truslene oppdrettsnæringen utgjør ovenfor villaksen. Venstres Trine Skei Grande tar nå saken opp med kyst- og fiskeriministeren i Stortinget.

Trine Skei Grande

Foto: Daniel Rugaas

Det er nå over ti år siden villaksutvalget leverte sin innstilling til strategier og tiltak for laksebestandene. I dag er 120 av i alt 450 lakseelver stengt, og utviklingen har jevnt over gått i feil retning for villaksen siden den gang. Det var også den klare konklusjonen som ble gitt av forskerne under konferansen "Villaksutvalget 10 år etter" som nylig ble arrangert av Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø. Våre villaksstammer står ovenfor en rekke trusler som spredning av lakselus fra oppdrettsanlegg og rømming av oppdrettsfisk.
Dette går ut over laksefiskerne og de næringene som lever av villaksen ved at man rett og slett blir nødt til å begrense fisket.
Venstre mener regjeringen og oppdrettsnæringen må iverksette tiltak for å få kontroll med miljøutfordringene, og har tatt til orde for betydelig styrket forskningsinnsats for å bekjempe lakselus, blant annet gjennom utvikling av nye avlusningsmidler og økt bruk av biologisk bekjempelse (leppefisk)
Det er viktig å styrke mattilsynets kontroll av oppdrettsnæringen, samt å utarbeide et nytt konsesjonsregelverk for havbruksnæringen som legger til rette for framtidig bærekraftig vekst i næringen samtidig som hensyn til fiskevelferd, rømmingsbegrensing og miljø blir ivaretatt. Oppdrettsnæringen har skapt mange arbeidsplasser i distriktene, men svekker sitt omdømme som følge av miljøproblemene den bærer med seg.
Venstre ønsker levende lakseelver hvor folk kan høste av naturens overskudd. Det er et mål vi ikke vil nå, dersom regjeringen ikke handler raskt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**