– Styrk kollektivtrafikken!

Biltrafikk i byområdene bidrar til stor køer som skaper helse- og miljøproblemer. – Dersom det ikke settes i verk nye tiltak for å dempe veksten i bilbruken og til å få flere til å reise kollektivt så vil problemene vokse, sier stortingsrepresentant Borghild Tenden (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Derfor vil Venstre utvide belønningsordningen på kollektivsatsing som ble innført i 2004 til å også gjelde byer i Vestfold, samt Ålesund, Moss, Haugesund, Bodø, Arendal og i Mjøsregionen. Belønningsordningen kan bedre fremkommeligheten, redusere utslippene og medføre bedre bymiljøer. I tillegg vil dette være et viktig bidrag til å nå målene for innenlandske reduksjoner i klimagassutslippene slik de er nedfelt i klimaforliket.

– Det er viktig å få til en sterk lokal vilje til både å satse mer på kollektivtransport og til å innføre restriktive tiltak mot bilbruk. Belønningsordningen har bidratt til å realisere blant annet opplegget med «rullende fortau» i Oslo og «bussmetroen» i Kristiansand, sier Tenden.

Borghild Tenden

Foto: Venstre

Som en oppfølging av klimaforliket, ble bevilgningene over belønningsordningen doblet, og et bredt flertall på Stortinget sluttet seg til ytterligere dobling av bevilgningene over ordningen i Nasjonal transportplan.

– Regjering har dessverre ikke fulgt opp opptrappingen som ble vedtatt av Stortinget, og regjeringen har utelatt å ta opptrappingen inn i statsbudsjettet for 2010. Venstre ser det enorme potensialet i en styrkning av belønningsordningen, og vil derfor styrke belønningsordningen med om lag 10 milliarder i statlige midler mer enn det regjeringen har lagt opp til gjennom Nasjonal transportplan, sier Tenden.

trolleybuss

Foto: railway-technology.com

Det er en betydelig samfunnsøkonomisk gevinst ved å styrke de offentlige bevilgningene til kollektivtrafikken. Det vil ha effekter som økt frekvens, reduserte takster og endret vognstørrelse Dette er en gevinst som i stor grad kommer som følge av et bedre tilbud for eksisterende kollektivtrafikanter.

– En godt utbygd kollektivtrafikk er bra både for miljøet og byene i sin helet, derfor krever Venstre tiltak for å styrke kollektivtrafikken i byene, og lover å bevilge mer penger enn regjeringen for å få det til, avslutter Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**