Uttalelse: Styrk rettssikkerheten på internett

Venstre ønsker en bevisstgjøring av at norsk lovverk og grunnleggende rettigheter gjelder på internett, som på alle andre samfunnsarenaer. Internett blir en stadig viktigere arena for kommunikasjon. Samtidig kan internett også brukes til å utfordre mange av de rettighetene vi tar for gitt. Åndsverk kan lett kopieres og stjeles, bilder og annen personlig informasjon kan komme på avveie og misbrukes. Identitetstyveri, ulovlig overvåkning, mobbing og overgrep er alle eksempler på hvordan internett benyttes til å utfordre de lover og regler, normer og rettigheter vi ellers tar for gitt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Spesielt barn kan være sårbare for krenkelser på internett. Ofte skyldes dette uforsiktig bruk av digitale medier av barna selv, av venner, skolekamerater og foreldre. Bilder, video og sensitiv informasjon om mindreårige legges mer eller mindre ukritisk ut på internett. Dette kan medføre brudd på barns rett til privatliv og føre til mobbing og belastning for barnet i lang tid. For å hindre dette er det viktig med holdningsskapende kampanjer og prosjekter i samarbeid med skolene som engasjerer både barn og foreldre til å ta er større personlig ansvar for barns personvern.

Venstre vil forsvare våre grunnleggende rettigheter og eksisterende lovverk i det digitale rom. Også på internett har man krav på beskyttelse av personopplysninger, ytringsfrihet, organisasjonsfrihet, pressefrihet og politisk handlefrihet. Venstre mener EUs datalagringsdirektiv er et blindspor i denne debatten. Det trengs ikke et direktiv som fører til mer lagring av hver enkelts datatrafikk, men det trengs regelverk som i større grad enn i dag pålegger leverandører av tele- og nettjenester å slette informasjonen som samles.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**