Satser målrettet på framtiden

I dag behandlet Stortinget revidert nasjonalbudsjett for 2010. I Venstres alternative forslag satses det målrettet på framtiden. I opplegget prioriteres lærere, forskning, selvstendig næringsdrivende og småbedrifter, jernbane og bekjempelse av fattigdom; samt et kraftfullt grønt skatteskifte. Regjeringspartiene har valgt å ikke endre på Regjeringens opprinnelige forslag, og Venstres forslag får dermed ikke flertall.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Borghild Tenden

Foto: Ingvild Boe Hornburg

– Det er i realiteten Venstres forslag som framstår som det største politiske alternativet til regjeringspartienes opplegg. Venstre foreslår de klart største omprioriteringene av samtlige opposisjonspartier og gjør det innenfor en ansvarlig økonomisk ramme, med en samlet oljepengebruk som ligger ca. 100 mill. kroner under regjeringens. Vi har en tydelig annerledes profil når det gjelder vilje til satsing på våre prioriterte områder lærere, forskning, småbedrifter, jernbane/kollektivtransport og fattigdom, sier Venstres finanspolitiske talskvinne Borghild Tenden.

– Opplegget som nå er vedtatt av regjeringspartiene viser imidlertid ingen vilje til å satse på framtiden eller til å løse de store utfordringene vi står overfor når det gjelder å få flere og bedre lærere, påpeker Tenden. – Det viser ingen vilje til å satse målrettet på forskning og nyskaping — på de minste bedriftene som vi trenger mange flere av for å sikre velferden i framtiden.

Flere og bedre lærere

Skole, utdanning, undervisning, lærer, elev

Foto: Microsoft

Nøkkelen til en god skole er bedre og mer motiverte lærere. Venstre har foreslått en rekke tiltak i Stortinget for å få dette til — både når det gjelder lærerutdanning, etterutdanning for lærer, bedre arbeidsvilkår og en enklere skolehverdag. Venstre prioriterer spesielt en økt satsing på å få bedre og flere lærere. Det er investering i kunnskap og investering i framtid. Venstre foreslår derfor en samlet økt satsing på skole og lærer med 494,3 mill. kroner.

Ikke mer hvileskjær

Forskning, medisin, helse, sykehus

Foto: Microsoft

Venstre vil ikke akseptere hvileskjær og kutt i forskning og høyere utdanning. Vi må ha målrettet satsing. Fra å være ledende er Norge i ferd med å havne ordentlig i bakleksa når det gjelder vilje til å satse på forskning. Vi må både øke de årlige bevilgningene til grunnforskning, og satse målrettet på miljø- og klimaforskning, men vi må også gi økonomiske insentiver for næringsliv og andre til å satse mer på forskning. Venstre vil også styrke Skattefunn-ordningen og har en rekke forslag om dette i Venstres alternative opplegg. Venstre foreslår en samlet økt satsing på forskning og utdanning på 549,7 mill. kroner i tillegg til å øke forskningsfondet med 23 mrd. kroner.

Bedre for de minste bedriftene

Møte, mennesker

Foto: Microsoft

Vi trenger mange, mange flere nye bedrifter i framtiden om velferden skal sikres for kommende generasjoner. Skal vi få dette til må vi legge til rette for at flere vil starte for seg selv — ikke minst flere kvinner. Da må vi ta bort alle diskriminerende regler og ordninger for selvstendig næringsdrivende. Det må bli bedre skatteregler, det må bli bedre sosiale ordninger, det må bli et enklere regelverk, bedre tilgang på risikokapital og lavere oppstartskostnader. Venstre foreslår derfor en samlet økt satsing på småbedrifter og næringsliv på 480 mill. kroner, samt en målrettet skattelette for næringslivet på om lag 1 mrd. kroner.

Storsatsing på jernbane og kollektivtransport

Jernbane, tog, skinner

Foto: Microsoft

Vi er midt oppe i en varslet krise: Togkrisen. Og er det noen som har sett denne krisen komme, så er det Venstre. Derfor foreslo Venstre 10 mrd. kroner mer til jernbane enn noen andre da Nasjonal Transportplan ble behandlet i Stortinget sist vår. Derfor foreslo vi mer enn 1 mrd. kroner mer til jernbanen i vårt alternative statsbudsjett i 2010. Venstre har skjønt krisen. Framtiden er de miljøvennlige løsningene. Derfor foreslår Venstre økte bevilgninger til jernbane, sykkelveier og øvrig kollektivtransport på 625 mill. kroner. Venstre foreslår også å bevilge 40 mill. kroner ekstra til rassikring.

Færre fattige barn

Barn

Foto: Microsoft

Venstre vil først og fremst prioritere de som trenger det offentliges hjelp aller mest. Venstre har et spesielt engasjement i å få løftet flere fattige barn og barnefamilier ut av fattigdom. Venstre tok i valgkampen initiativ til et felles løft for å få færre fattig barn og barnefamilier. Det var alle enige om i valgkampen, men da Stortinget behandlet forslag fra Venstre, om en felles handlingsplan for bekjempelse av fattigdom blant barn og i barnefamilier, var det bare Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet som støttet Venstre. Det var og er etter Venstres syn svært skuffende. Venstre foreslår å bevilge samlet 652,5 mill. kroner til ulike tiltak for å bekjempe fattigdom.

Målrettet skattepolitikk for de minste bedriftene og en grønnere beskatning.

Klima, miljø, vindmøller

Foto: Microsoft

Venstre foreslår et grønt skatte- og avgiftsskifte på om lag 1,2 mrd kroner i RNB. Jevnt over foreslår Venstre å øke miljøavgiftene med 10 prosent, mens dette krone for krone blir gitt tilbake til næringslivet generelt og de minste bedriftene og selvstendig næringsdrivende spesielt.

Samlet foreslår Venstre å endre/omprioritere omlag 3 mrd kroner i forslaget til revidert nasjonalbudsjett.

Les flere detaljer om Venstres forslag.

Se tabeller med alle Venstres forslag her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**