Dar kjem Dampen, Gamle dampen

Som vertsby for en unik flåte veteranbåter burde Bergen kunne gi langt bedre vilkår for frivillige lag og organisasjoner som tar på seg å ta vare på ulike skip av historisk betydning for byen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Båt, natur, hav, sjø

Det var den naturlige havnen som vågen mellom de 7 fjell utgjør som førte til at folk i tidlige tider bosatte seg i det som etter hvert utviklet seg til et ladested og senere til byen Bergen. Alle kom hit via sjøen. Ja det er faktisk ikke mange år siden resten av Kongeriket ble landfast med kjøbstaden som Olav Kyrre grunnla i 1070.

Vestlendingene har alltid vært et havets og kystens folk, med blikket vendt mot Nord-Norge og Europa og med ryggen vendt mot Østlandet. Bergen havn må ha vært et flott skue både i Hansatiden og senere i seilskutetiden, ja helt frem til vår tid har den naturlige havnen som Vågenutgjør vært viktig for kystens folk som bl.a.. brakte sine varer til Byens Torg. Det er derfor helt naturlig at Torgdagen i Bergen også preges av historiske og verneverdige fartøyer og at Bergen
Kystlag også deltar og setter preg på den store folkefesten.

Bergen fremstår i dag som den byen i landet vårt som har klart å ta vare på den største og mest varierte flåte av veteranbåter. Dette har kunnet skje fordi ulike frivillige lag og organisasjoner, hvor mange av medlemmene er pensjonerte sjøfolk og andre båtentusiaster, har tatt samfunnsansvar for alle disse viktige maritime kulturminner. Drivkraften til disse ildsjelene har vært å bevare og restaurere ulike fartøyer av stor antikvarisk verdi.

Det siste eksempelet på dette engasjementet er knyttet til den gruppen som står bak redningsaksjonen for den gamle BDS taubåten Vulcanus som var i ferd med å gå tapt for byen vår. Flere av de kjente og for mange Bergensere kjære veteranfartøyene hadde risikert å ha endt sine dager som spiker hadde det ikke vært for alle de frivillige som har stilt opp for å ta vare på denne viktige delen av kulturarven vår.

Den gamle BDS slepebåten Vulcanus er det siste eksempelet på at frivilligheten sikret at den fremdeles har sin hjemmehavn i Berge. Vulcanus er også en av flere veteranfartøyer som er vernet av Riksantikvaren. Ildsjelene bak det som er blitt til Vulcanus Taubåtkompani, har tilbakeført båten til sin opprinnelige stand og tatt på seg å holde båten ved like etter de standarder og de krav Riksantikvaren setter til skip som er gitt vernestatus.

For Bergenserne ble årets torgdag i så måte spesiell for Vulcanus fremsto nymalt i de originale BDS fargene. Men hvordan tar så de lokale myndighetene vare på disse maritime skattene?

Vulcanus Taubåtkompani har i likhet med mange andre veteranfartøyer svært begrensede kommersielle inntekter og skipet driftes, som mange andre veteranbåter av ulikt slag hovedsaklig gjennom kontingentinntekter og gaver. Likevel avkreves dette fartøyet, på lik linje med mange andre fartøyet bl.a. for fulle avgifter av Bergen og omland havnevesen (BOH) når de ligger til kai i
Bergen.

Dette gir bl.a. en kostnad på kr. 120.000,- for betaling av strøm uavhengig av faktisk forbruk. Det er merkverdig at en frivillig organisasjon som tar på seg å holde ved like et vernet fartøy skal måtte bruke penger på å betale strømregning til BOH uavhengig av forbruk. Rett nok kan en ved årets slutt søke om å få refundert hele eller deler av selve havneavgiften, men det er ikke mulig, slik det praktiseres i dag, at veteranfartøyene kan få en særlig leveringstariff for strøm, vann og lignende tjenester etter faktisk forbruk.

Dette betyr at det i dag betales for levering av tjenester som for flere fartøyers vedkommende er langt større en det reelle forbruket. Som vertsby for denne unike flåten av veteranbåter burde Bergen kunne gi langt bedre vilkår for frivillige lag og organisasjoner som tar på seg å ta vare på ulike skip av historisk betydning for Byen. Særlig når mange av fartøyene også har sin opprinnelse fra Bergen eller i nabokommunene våre.

Hans-Carl Tveit

Det må da være mulig for Havnevesenet å etablere betalingsordninger for Vulcanus og de andre veteranbåtene som benytter Byens havn og som drives av ikke kommersielle eiere. Ordningen må utformes slik at de bare betaler for strøm og andre leverte tjenester i forhold til faktisk forbruk når fartøyene ligger ved havn i Bergen og at de generelt fritas for havneavgift.

Får vi ikke en slik ordning raskt kan det bli glissent med veteranbåter på Torgdagene og ved andre anledninger i fremtiden.

Hans-Carl Tveit
Bergen Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**