Svekker tilliten til helsevesenet

– Venstre var alvorlig bekymret for pasientenes personvern da regjeringens forslag om å gi økt innsyn i pasientjournaler på tvers av virksomheter i helsesektoren ble vedtatt for ett år siden. Regjeringen hørte dessverre dengang ikke på Venstres advarsler. Den omfattende lekkasjen av sensitive pasientopplysninger fra Aleris viser at vi hadde all grunn til å være bekymret, sier Venstres nestleder Ola Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Ola Elvestuen

Foto: Caroline Roka

Oslo politidistrikt gjennomførte onsdag 30. juni en ransakingsaksjon mot tre private norske helseforetak og tre leger i foretakene, foranlediget av en anmeldelse fra det private helseforetaket Aleris Helse AS, som mente seg utsatt for omfattende ulovlig tapping av taushetsbelagte pasientopplysninger fra til sammen ca. 2000 pasientjournaler og operasjonsprogrammer. Den rødgrønne regjeringen fikk i juni 2009 flertall for sitt forslag om endringer i helseregisterloven og helsepersonelloven. Disse endringene medfører blant annet at økt tilgang til pasientinformasjon på tvers av virksomheter innen helsesektoren

Vil be helseministeren redegjøre
– Venstre kommer når Stortinget samles igjen til høsten å be helseministeren om å gjøre rede for denne saken, og på bakgrunn av denne vurdere endringene i helseregister- og helsepersonelloven på nytt, sier Elvestuen. Venstre fremmet i fjor alternative forslag som bedre ville ha ivaretatt personvernet til pasientene. Vi vil nå be regjeringen om vurdere disse forslagene på nytt, sett i lys av det som nå har skjedd.

Må kunne dele sensitive opplysninger trygt
– Tillit til helsevesenet er svært viktig og den er avhengig av at vi selv har kontroll over vår egen helseinformasjon. Den omfattende lekkasjen av sensitive pasientopplysninger fra Aleris vil nok dessverre kunne svekke folks tillit til helsevesenet. Det er avgjørende at pasienter føler at de kan dele sine sensitive opplysninger med legen uten å frykte for at dette kommer på avveie. Regjeringen bør nå ta grep for å bedre personvernet til pasientene og sikre tiliten til helsevesenet, sier Elvestuen.

Økt tilgang øker risiko for misbruk
– Venstre pekte ved behandlingene av lovendringene på at for hver opplysning som blir lettere tilgjengelig, så øker sjansen for at uvedkommende får tilgang til opplysningene. De omfattende lekkasjene av sensitive personopplysninger ved Aleris viser at det var all grunn til en slik påpekning. Vi kan dessverre heller på ingen måte utelukke at slike lekkasjer vil kunne gjenta seg med dagens regelverk som er en stor trussel mot personvernet, sier Elvestuen.

Saker fra Venstre om temaet:
Blankofullmakt til dine private helseopplysninger
Vidåpne helsejournaler
Alvorlig bekymret for pasienters personvern

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**