Rusbehandling — en investering som lønner seg

I den sist tiden har det vært mye fokus på i BT på norsk ruspolitikk og mangelen på resultater. Dagens løsninger er en belastning for de rusavhengige selv og deres pårørende, men også for nærmiljøet, for eksempel i Nygårdsparken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Venstre vil sterkt understreke at god forebygging må begynne fra livets start — alle barn må få en god oppvekst med tilstrekkelig omsorg og muligheter til utvikling. Dette betyr at barns oppvekstmiljø må være et daglig tema i all politikk. Barn trenger mer enn festtaler.

Det er imidlertid vanskelig å tenke seg et samfunn uten rus. Og noen vil få problemer. Det er derfor viktig å sikre at alle som kommer i kontakt med avhengighetsproblematikk, får tilbud om hjelp av behandlingsapparatet.

Det er bedre å hjelpe folk før de har pådratt seg for mye "bagasje" i form av psykiske og fysiske skader, kriminalitets- og prostitusjonserfaringer. Psykiatrien må også styrkes, særlig for de unge. Mange ruser seg som "selvmedisinering" for å dempe indre smerte. Et samfunn som både forebygger og fanger opp de som har det vanskelig er en fordel for alle, og de fleste er enige om slike mål.

I praksis ser vi ofte at samfunnet svikter her. Behandlingskøene både innenfor rusbehandling og psykiatri er lange, og det er derfor mange som ender opp med et "parkliv". Dette er uverdig for den enkelte og i tillegg en svært stor belastning for de som må leve med dette rundt seg, som beboerne på Møhlenpris.

I dag er behandlingsapparatet delt opp i ulike nivå, kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste. Venstre mener at mest mulig omsorg skal være der du bor, i kommunen. Dette må også gjelde de som har problemer med rus. Vi må være åpne for å diskutere om dagens organisering på to ulike nivå, er det som fungerer best, eller om det gjør at problemet blir en kasteball.

Bør bykommunene oppmuntres til å overta hele kjeden av rusbehandling for sine innbyggere? Helseforskning viser at pasienter med komplekse tilstander og mange behandlingsbehov, slik som ruspasientene, ofte lider under at behandlingen er organisert på ulike nivå og er lite samordnet.

Det er også anerkjent at en god primærhelsetjeneste, gir best helse for flest, altså mest helse per krone. En bør undersøke om man gjennom å omorganisere til ett nivå, nær de behandlingstrengende, kan gi gevinst.

Organisering er ingen vidunderkur alene, også nytenkning i innhold må til. Venstre ønsker at det skal være et mangfoldig behandlingsapparat, både polikliniske tilbud og langvarig heldøgnsbehandling.

Venstre ønsker og at vi skal gå nye veier, blant annet tiltak som sprøyterom og nye medikamentbaserte behandlingsformer der dette gir gevinst. Erfaring fra Sveits og andre land har vist at heroinassistert behandling for de tyngste rusbrukerne, gir økt overlevelse og økt verdighet for den enkelte, og samtidig en kraftig reduksjon i nyrekrutteringen blant ungdom.

Bergen egner seg godt som forsøksby for et forskningsopplegg med slik behandling. Bruk av fengsel har liten effekt på rusavhengighet, og vi må derfor avkriminalisere narkotikaavhengighet. Venstre vil utrede om Portugalmodellen bør innføres i Norge. Vi må ikke gi opp de rusavhengige, vi må tørre å tenke nytt og å bruke strategier som gir resultater.

Målet må være å fremme mest mulig livskvalitet, øke levealder og redusere sykelighet, også blant de sterkt avhengige. Et mangfold av behandlingsmuligheter, fremmer at flere får behandling som fungerer for de.

Noen vil si det er dyrt. Kanskje det. Men dagens politikk har også en kostnad, i form av kriminalitet, kostbare fengselssår og liv på offentlig stønad utenfor arbeidsmarkedet. I tillegg fremmer den et illegalt omsetningsmiljø. Ny politikk med god tilgang på ulike former for behandling vil i et langtidsperspektiv lønne seg.

Det var aldri meningen at Nygårdsparken skulle bli et rusreir. Lokalbefolkningen trenger parken til rekreasjon. Og de rusavhengige trenger at deres behov og verdighet blir tatt på alvor. En god ruspolitikk kan bety et bedre liv for mange avhengige og deres pårørende, samt minsket konfliktnivå mellom ulike grupper i samfunnet.

Det trengs politisk vilje for å stake ut en ny kurs. Og denne viljen har Venstre.

Idun K. Bortne — Bystyremedlem Bergen for Venstre
Gunn-Vivian Eide — Nestleder i Hordaland Venstre
Åsta Årøen — Nestleder i Hordaland Venstre

En versjon av dette innlegget sto på trykk i BA 14.7.2010

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**