Kompetansen i barnevernet må styrkes

Denne uken debatterte Stortinget behovet for å øke kompetansen i barnevernet. – Det er på høy tid å sette inn flere tiltak for å øke kompetansen i barnevernet, sier initiativtagerne, Borghild Tenden og Trine Skei Grande. Abid Raja frontet saken for Venstre på Stortinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Det var stortingsvara Abid Raja som tok opp saken i Stortinget.

 - Å forbedre kompetansen i barnevernet er en av de viktigste oppgavene vi har foran oss, sier Raja.

– Å forbedre kompetansen i barnevernet er en av de viktigste oppgavene vi har foran oss, sier Raja.
Foto: Christoffer Biong

– Veien opp hit til denne talerstolen er lang for meg, da jeg som barn, i en alder av 15 år, selv tok kontakt med barnevernet og ble plassert på et hospits i Waldemar Thranes gate fordi det var ressursmangel. Ikke minst har jeg selv opplevd erfaringer med kompetansemangel i barnevernet, sier Raja.

Derfor understreker Raja at han var glad for at en samlet komité er enig med Venstre om at det er behov for å øke kompetansen i barnevernet.

Kompetanse
– Å forbedre kompetansen i barnevernet er en av de viktigste oppgavene vi har foran oss for å sikre at alle barn får like muligheter, sier Raja.

 - Den høyeste kompetansen i barnevernet må ligge i førstelinjen, mener Raja.

– Den høyeste kompetansen i barnevernet må ligge i førstelinjen, mener Raja.
Foto: Thaulow bhg / Kristin Langaker

For et år siden behandlet Stortinget et forslag fra Venstre om å overføre oppgaver fra Barne-, ungdoms- og familieetatens regionskontorer til den kommunale barnevernstjenesten. Forslaget hadde som formål å styrke kompetansen i barnevernets førstelinjetjeneste.

Jeg mener det er åpenbart at den høyeste kompetansen i barnevernet må ligge i førstelinjen, hos dem som har hovedkontakten med barnet og familien, sier Raja.

– I dag er utviklingen at kompetansen øker med økt avstand til barnet, slik kan vi ikke ha det, understreker Raja.

Får ros, men blir nedstemt
Regjeringspartiene mener det er viktig å øke kompetansen, men avviser forslagene fordi regjeringen allerede jobber med å øke kompetansen. De viser til at det allerede er gjort mye og at regjeringen både har satt ned et barnvernspanel og flere utvalg.

Venstre er enig i at gjøres mye bra utredningsarbeid på barnevernsområdet, men vi merer det faktisk er mulig å gjøre noe konkret nå, slik Fellesorganisasjonen og flere høgskoler også mener. I Venstre er vi utålmodige.

Venstre mener at det ikke trengs flere offentlig evalueringer for å vite at den kommunale barneverntjenesten dreneres for fagkompetanse fordi de fleste ønsker å jobbe i det statlige barnevernet hvor de ansatte får bedre arbeidsbetingelser og både høyere lønn og prestisje. Det slås fast i FAFOs rapport 2009:41 at dette er et problem.

 - Gode ideer faller på steingrunn, mener Skei Grande.

– Gode ideer faller på steingrunn, mener Skei Grande.
Foto: Ingvild Boe Hornburg

– Venstre har i sine alternative budsjetter gjennomført en stor rokering av ressurser hvor vi foreslår en stor overføring av ressurser fra det regionale barnevernet til det lokale, sier Grande

– Vi har faktisk prøvd å bidra med gode ideer, og alt faller til jorden av gode ideer for hvordan man skal styrke denne førstelinjetjenesten, understreket også Venstres leder Trine Skei Grande. Hun er skuffet, men ikke overrasket, over at Venstres forslag ble nedstemt av de rødgrønne partiene.

Dette er Venstres forslag:
1. Iverksette tiltak for å heve kvaliteten i sosionom- og barnvernspedagogutdanningen.

2. Innføre en kompetansepott for barnevernets førstelinjetjeneste som det kan søkes penger fra til kompetansehevende kurs og videreutdanning.

3. Stanse fagflukten fra kommunaltjenesten til statlig nivå gjennom å samordne lønnsnivået mellom statlig og kommunalt barnevern.

4. Lage incentiver for et mer lønnsdifferensiert system som også motiverer flere med høyere utdanning, som psykologer, jurister, spesialpedagoger og sosionomer og barnevernspedagoger med tilleggsutdanning, til å arbeide i barnevernet.

5. Tydeliggjøre og konkretisere overfor barnevernet hva en melding og undersøkelse etter lov om barneverntjenester § 4-2 og § 4-3 skal inneholde.

Les hele debatten på Stortingets nettsted.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**