Vil utsette kjøp av kampfly

Venstre mener at saksbehandlingen knyttet til kjøp av F-35 treningsfly er beheftet med så mange mangler at det vil være uforsvarlig å vurdere å anskaffe flyene før vi har fått et bedre beslutningsgrunnlag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


– Derfor foreslår vi at saken om anskaffelse av de fire treningsflyene utsettes til våren 2012, når vi skal behandle den neste langtidsplanen for Forsvaret, sier Venstres leder Trine Skei Grande.

Mangefull informasjon
Det planlagte kjøpet av nye kampfly omtales som tidenes største investeringsprosjekt for Fastlands-Norge. Skei Grande er imidlertid svært lite fornøyd med informasjonen fra forsvarsminister Grete Faremo i prosessen.

– Det er oppsiktsvekkende at proposisjonen som omtaler anskaffelsen av treningsflyene kun er en liten flis på seks sider, hvorav bare to sider omhandler selve flykjøpet. Heller ikke høringen og brevvekslingen mellom komiteen og statsråden har gitt oss gode nok svar på helheten i flykjøp-saken. I sum er Stortinget gitt et særdeles magert grunnlag for å fatte en svært viktig politisk og økonomisk beslutning. Det er ikke tilfredsstillende, sier Skei Grande.

Store kostnader
Skei Grande peker spesielt på at anskaffelseskostnadene for flyene i sin helhet, inkludert usikkerhetsavsetning, er beregnet til på kunne bli opp til 72 mrd. 2011-kroner, og at Stortinget enda ikke har fått seg forelagt et oppdatert anslag for levetidskostnader.

– Venstre støtter valget av F-35 som våre nye kampfly, men vi er nødt til å ha et reelt beslutningsgrunnlag før vi kan gå videre med anskaffelsen av de fire treningsflyene. Det har vi ikke per i dag. Saksbehandlingen fra departementets side fremstår som svært mangelfull, og har ikke vært preget av den åpenhet og tydelighet størrelsen på denne investeringen skulle tilsi. Det er svært beklagelig, sier Skei Grande.

Ny langtidsplan
– Kampflyene må sees i sammenheng med øvrige deler av vår forsvarsstruktur, og jeg mener det er naturlig at man utsetter vurderingen av anskaffelse av treningsflyene til våren 2012 når Stortinget skal behandle den neste langtidsplanen for Forsvaret. Da har vi forhåpentligvis også fått oppdaterte levetidskostnader for flyene på bordet, understreker Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**