Viktigst for Venstre: Skole. Miljø. Småbedrifter. Velferd

Venstre er Norges sosialliberale parti. Vår politikk forener personlig frihet med ansvar for fellesskapet og hverandre. Vi legger særlig vekt på fire politiske hovedområder: Skole, miljø, småbedrifter og velferd. Les mer om vår politikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Brosjyrebilde 2011: Venstres ledertrio: Trine Skei Grande, Helge Solum Larsen og Ola Elvestuen.

Venstre har 6 877 lokale kandidater på sine valglister. Høstens valg er et lokalvalg, og du kan finne ut alt om våre kandidater og deres saker på Venstres lokale nettsider.

Se i menyen (‘Venstre der du bor’) til venstre >> velg fylke >> deretter kommune.

Liberal politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og vi er utålmodige etter rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke sine evner til beste for seg selv og samfunnet. Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først.

Brosjyrebilde 2011: Skole

En skole for kunnskap og like muligheter
En skole for kunnskap og like muligheter krever faglig sterke lærere. Derfor vil Venstre gi alle lærere tid og ressurser til faglig påfyll gjennom systematisk etter- og videreutdanning. Vi vil ha en god skole for elevene, derfor satser vi på læreren.

Framtida begynner i klasserommet. Venstre vil ha en storstilt satsing på skole, kunnskap og forskning, og dette er førsteprioritet i våre alternative statsbudsjetter. Forskning og utdanning er viktige forutsetninger for framtidens arbeidsplasser og velferd. Samfunnet må gi rom for menneskets skapende evner både i skoleverk, forskning, kultur og næringsliv.

Venstre vil:
at alle lærere skal ha rett og plikt til etter- og videreutdanning. For oss er dette den viktigste prioriteringen i norsk skole.
innføre femårig allmennlærerutdanning og øke opptakskravene.
fjerne tidstyvene i skolen: Gi lærerne mer tid til elevene fremfor å bruke tid på byråkrati.
øke innslaget av andre yrkesgrupper i skolen, og gjennomføre et løft for skolehelsetjenesten.
styrke forskningen gjennom økte bevilgninger til universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner.
øke norsk forskningsinnsats til 3 prosent av BNP innen 2013.

Brosjyrebilde 2011: Miljø

Et klimavennlig samfunn
Vi skal bevare naturen, miljøet og ressursene våre for å sikre oss selv og våre barnebarn en ren framtid. Det er krevende, men gir også nye muligheter.

Norge må ta de avgjørende skrittene fra å være en gammeldags fossilnasjon til å bli et miljøpolitisk foregangsland. Norge må være i front med å satse på fornybar energi, utvikle og ta i bruk ny teknologi. Vi må skape nye grønne arbeidsplasser og gjøre det både enkelt og rimelig å være miljøvennlig.

Vi vil ha en utslippsfri samferdselssektor med en grønnere bilpark. Det skal også lønne seg å reise kollektivt både økonomisk og tidsmessig. Bedre kollektivtilbud gjør det enklere å reise og det er bra for klimaet. Derfor vil Venstre ha et bedre, billigere og hyppigere kollektivtilbud.

Venstre vil:
etablere verneplaner til havs og si nei til oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og andre sårbare områder.
nå Norges klimaforpliktelser (Kyotomålene) ved å kutte i våre egne utslipp.
at fossil energi skal erstattes med fornybar energi, og CO2-utslipp fra gasskraft må renses.
satse offensivt på vindkraft, småkraft og annen fornybar energi.
sikre sårbar og spesiell natur, samt systematisk kartlegge artsmangfoldet.
innføre et grønt skatteskifte: Lavere skatt på arbeid, og høyere avgifter på miljøfiendtlig adferd.
ha reisetid på 4 timer med tog mellom de store byene.
redusere strømforbruket gjennom energieffektive boliger og næringsbygg.

Brosjyrebilde 2011: Småbedrifter

Et kreativt og verdiskapende Norge
Vi er opptatt av gode vilkår for selvstendig næringsdrivende og de mindre bedriftene, fordi velferdssamfunnet er avhengig av et nyskapende næringsliv. Framtidas arbeidsplasser er ennå ikke skapt. Derfor trenger vi en politikk som støtter småbedriftene og gründere.

Kunnskap er basis for det nye næringslivet, og derfor er satsingen på utdanning og forskning viktig. Venstre ønsker et nyskapende Norge, der det er enklere å starte og drive egen bedrift og skape nye verdier og arbeidsplasser.

Gjennom skattestimuli vil Venstre sikre at mer av nyskapingen som skjer i etablert næringsliv kan omsettes i nye produkter og arbeidsplasser. Vi må støtte dem som tør å satse.

Venstre vil:
styrke nyskaping gjennom forenkling, bedre rammevilkår og sosiale rettigheter for gründere.
likestille selvstendige næringsdrivende med lønnsmottakere når det gjelder trygderettigheter og andre sosiale ordninger.
kutte skjemaveldet slik at mindre og nystartede bedrifter får et enklere regelverk.
øke bevilgningene til forskning og utvikling.
fjerne formueskatten og arveavgiften.
legge til rette for sosiale entreprenører. Slik at private kan levere gode løsninger til skole, helsevesen, barnevern og kriminalomsorg.
innføre ordninger og fond som øker tilgangen til risikokapital for gründere.
bedre vilkårene for grønt næringsliv, slik at næringslivet i ren egeninteresse blir samfunnets viktigste våpen i klimakampen.

Brosjyrebilde 2011: Velferd

Varm velferd når du trenger det
Vi mener et velferdssamfunn måles etter hvordan vi tar vare på de svakeste. I Norge er det ikke lenger viktigst å gi mer til alle, men å hjelpe enkeltmennesker som trenger det.

Historiene om alle som ikke får de helsetjenestene de trenger er for mange. Det gjelder eldreomsorg, psykiatri, rehabilitering og tilbudet til rusavhengige. Venstre vil ha mer velferd der du bor, og at langt flere helse- og omsorgstjenester skal utføres lokalt. Vi vil gi hjelpen nærmest mulig den enkelte borger og pasient. Det er nødvendig for å få bedre omsorg og verdighet for alle. Dette krever sterkere og større kommuner, sterkere lokaldemokrati og mer lokalt ansvar.

I Venstre er vi mer opptatt av om velferdstjenestene er gode, enn av hvem som utfører dem. Vi har ikke som mål å bruke private tjenester i alle sammenhenger, men det finnes en rekke ideelle organisasjoner og private institusjoner som gir gode omsorgstjenester. Disse gir et verdifulltbidrag til den norske velferdsstaten.

Venstre vil:
styrke kommunene og gi dem større ansvar for helse- og omsorgstilbudet.
satse på forebygging, bl.a. ved å styrke primærhelsetjenesten.
gi sykehjemsplass til alle som trenger det, og styrke kvaliteten i sykehjemmene.
ha nye, forsterkede institusjoner i kommunene som kan avlaste sykehusene, flere rehabiliteringsinstitusjoner.
være villige til å ta i bruk konkurranseutsetting for å sikre brukerne og styrke kvaliteten på omsorgstjenestene.
satse på et kvalitativt godt barnevern ved å overføre ressurser fra BUFetats regionkontorer til den kommunale barneverntjenesten.
etablere lavterskeltilbud på kommunenivå for psykologisk behandling uten henvisning.
tilby rusavhengige behandling innen 24 timer etter avrusing og utvide tilbudet av medisinsk behandling.
redusere skjemaveldet i helse- og omsorgssektoren: Mer behandling, mindre byråkrati.

 Venstre har 6 877 lokale kandidater på sine valglister.

Venstre har 6 877 lokale kandidater på sine valglister.
Foto: Venstre

Mer makt til lokaldemokratiet
Venstre vil gi mer makt til kommunene. Beslutninger skal fattes nærmest mulig folk, fordi borgerne selv finner de beste løsningene lokalt. Lokaldemokratiet er bærebjelken i et levende folkestyre. Et reelt lokalt selvstyre vil kunne skape ulike løsninger basert på ulike behov.

Lokale folkevalgte styrer på vegne av borgerne og skal opptre som deres ombud. Et godt og åpent forhold mellom velgerne og de folkevalgte er en forutsetning for at demokratiet skal fungere. Et slikt lokaldemokrati gir borgerne muligheten til å påvirke beslutningene hele tiden — ikke bare når det er valg.

Venstre har 6 877 lokale kandidater på sine valglister. Høstens valg er et lokalvalg, og du kan finne ut alt om våre kandidater og deres saker på Venstres lokale nettsider.

Venstres logo

Historie og ideologi
Venstre er Norges eldste parti, og ble stiftet 28. januar 1884. Johan Sverdrup, Venstres første leder, sto i spissen for innføringen av parlamentarismen i Norge.

Venstres ideologi er liberalismen. Den sosiale liberalismen vokste fram på 1800-tallet med krav om en aktiv stat for å skape sosial rettferdighet og reell frihet for alle. Da Venstre ble dannet i 1884, var frihet for den enkelte og ansvar for hverandre liberalismens kjerne. Venstre fikk til viktige liberale reformer som folkestyre, religionsfrihet, juryordningen og allmenn stemmerett. Partiet har gjennom historien stått for store sosiale reformer, som innføring av fellesskolen og likestilling mellom kjønnene. 1900-tallets største sosiale reform, folketrygden, ble innført etter Venstres modell i 1967.

Fremdeles er det mye som skiller et sosialliberalt parti fra andre. Til venstre for oss ligger sosialisme og sosialdemokrati, som står for en sterk stat og sentralisert politisk styring. Dette hemmer enkeltmenneskets frihet og ansvar. Til høyre ligger konservative og liberalistiske partier, som vil ha mindre politisk styring og fellesskap, og som derfor skaper grobunn for offentlig fattigdom og for store sosiale forskjeller.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**