VALGPROGRAM FOR RINGSAKER VENSTRE 2011-14

Mennesker er viktigere enn systemer. Samfunnet utvikles gjennom å satse på mennesker.
Derfor setter Venstre “FOLK FØRST
i sentrum av Mjøsbyen Innlandet”!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Blomst til Andersen

Foto: A.Hovstø

Programmet i pdf format

Folkestyre og åpenhet:
Som lokale folkevalgte ønsker vi å styre på vegne av deg som borger, og vi skal opptre som ombud. Et godt og åpent forhold mellom deg som velger og oss som folkevalgte er en forutsetning for at demokratiet skal fungere. Et slikt lokaldemokrati gir deg muligheten til å påvirke beslutningene hele tiden — ikke bare når det er valg.

Ringsaker med sine snart 35 000 innbyggere er den største kommunen i Innlandet.
En ønsket befolkningsøkning forutsetter en planstruktur mot et miljøscenario, særlig innen transportsektoren i kommunen.
Du ønsker å ha din frihet til å velge det du vil, men hva avgjør dine valg?
Du ønsker deg engasjerte politikere, vi ønsker at du sier ifra!
Vi er ditt ombud for at de kommunale tjenester skal være de beste for deg!
Ringsaker Venstre ønsker et åpent demokrati og folkestyre som er til for deg, og vi ber om din tillit.

VALGDELTAKELSEN HAR VÆRT LAV I RINGSAKER OG VENSTRE ØNSKER AT INNBYGGERNE SKAL FÅ ET ØKT EIERFORHOLD TIL KOMMUNEPOLITIKKEN.

VENSTRE VIL AT LOKALT SJØLSTYRE MÅ LOVFESTES
Liberal politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og vi er utålmodige etter rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke sine evner til beste for seg selv og samfunnet.

RINGSAKER VENSTRE VIL SØRGE FOR AT POLITISKE VEDTATTE PLANER SKAL IVERKSETTES, VISJONER SKAL
BLI VIRKELIGHET
LOKALMILJØET MÅ STYRKES GJENNOM Å TA INNBYGGERNE MED PÅ RÅD- KOMMUNEN LEGGER TIL RETTE FOR LOKALE MØTEPLASSER DER FOLKEVALGTE KAN MØTE DEG
SPØRRETIME VED HVERT KOMMUNESTYRET FOR ALLE
KOMMUNALE EIENDOMMER SOM IKKE TRENGS MÅ SELGES
DELEGASJONSREGLEMENTET AV MYNDIGHET FRA POLITIKERNE TIL ADMINISTRASJONEN MÅ REVIDERES
VI ØNSKER EN STERK OMDØMMEBYGGING FOR KOMMUNEN VÅR!!!

KOMMUNEN SOM ORGANISASJON OG ARBEIDSGIVER
Ringsaker er en stor arbeidsgiver og en stor organisasjon. Venstre vil være med å utvikle denne i samarbeid med administrasjonen og de ansattes organisasjoner

VENSTRE VIL AT SENIORPOLITIKKEN FOR DE ANSATTE SIKRES I DENNE PERIODEN
SAMHANDLINGSREFORMEN MÅ GJENNOMFØRES I SAMARBEID MED DELTAKELSE FRA KOMMUNENEN
BARNEHAGEKRITERIET FOR KOMMUNEØKONOMIEN MÅ FJERNES- STATENS RAMMEFINANSIERING TIL KOMMUNENE MÅ ENDRES
NAV MÅ BLI EN REN KOMMUNAL ORGANISASJON MED STYRINGSLINJE DER VI SJØL HAR STYRINGA OG DER STATEN MÅ STILLE ØKONOMISKE VIRKEMIDLER VED OVERFØRINGER FOR DE I DAG STATLIGE OPPGAVER
FORMANNSKAPET UT VIDES TIL 13 PERSONER, OG AV DEM VELGES KOMITELEDERNE
ANVENDE STUDIESTEDENE I REGIONEN TIL FORSKNINGSBASERT UTVIKLING AV VIRKSOMHETENE I RINGSAKER KOMMUNE
VI ØNSKER Å UTNYTTE DE ELDRE ANSATTES KOMPETANSE OG RESSURSER I ORGANISASJONEN

Skole og barnehage:
Venstre ønsker et trygt oppvekstmiljø for alle barn og unge. En skole for kunnskap og like muligheter krever faglig sterke lærere. Derfor vil Venstre gi alle lærere tid og ressurser til faglig påfyll gjennom systematisk etter- og videreutdanning. Vi vil ha en god skole for elevene, derfor satser vi på læreren.

VEDTAKET OM DEN PRIORITERTE SKOLEUTBYGGING MÅ FØLGES
DEN ENKELTE ELEVEN FØRST VED AT DE MÅ HJELPES TIL MESTRING PÅ SITT INTERESSEOMRÅDE
ELEVENE MÅ FÅ MER HELHETLIG HJELP. ANDRE YRKESGRUPPER INN I SKOLEN
"LÆREREN FØRST!"- SOM ER DEN STØRSTE RESSURSEN I SKOLENE. DE MÅ GIS KOMPETANSELØFT MED ET KOMPETANSEÅR HVERT 7. ÅR
VI MENER DET ER VIKTIG LIKESTILLINGS ARBEID Å FÅ FLERE MENN INN I BARNEHAGER OG SKOLER
STYRKE VEILEDNING AV SMÅBARNSFORELDRE I SAMARBEIDE MELLOM BARNEHAGENE OG "BARNEHUSENE"
LÆRLINGER OG LÆREPLASSER HAR VÆRT EN HJERTESAK FOR VENSTRE I FORRIGE PERIODE SOM VI ØNSKER Å GI EN NY OG FRAMTIDSRETTET OPPTRAPPINGSPLAN
LEKSEHJELP OG "ELEVENE FØRST!"- SPØR DEN ENKELTE ELEVEN VENSTRE VIL EVALUERE LEKSEHJELPEN
VI VIL PRIORITERE GANG- OG SYKKELVEGER RUNDT ALLE SKOLENE, F EKS MELLOM NÆROSET OG MOELV NÅ NÅR VA- LEDNINGEN SKAL LEGGES

Sosialt ansvar:
Vi mener et velferdssamfunn måles etter hvordan vi tar vare på de svakeste. I Norge er det ikke lenger viktigst å gi mer til alle, men å hjelpe enkeltmennesker som trenger det.

VI VIL GI DEN ENKELTE BRUKER I NAV TIL ØKT MULIGHET FOR OPPFØLGING OG FOREBYGGING AV DE SOM STÅR UTENFOR ARBEIDSLIVET, UAVHENGIG AV STATLIG ELLER KOMMUNAL ORDNING
VENSTRE LOVER Å FØLGE OPP "RUSPOLITISK PLAN" FOR Å HJELPE DE MED RUS PROBLEMER
VENSTRE VIL FØLGE OPP DEN BOLIGSOSIALE HANDLINGSPLANEN
VI VIL FØLGE OPP PLANEN FOR BARNE- OG UNGDOMSVERNET
UNGE UFØRE MÅ GIS STØRRE OPPMERKSOMHET OG HJELP OG TILBUD OM AVLASTNING
STØTTE BYGGING AV ELDREBOLIGER I BYGDESENTRAENE
VENSTRE VIL LEGGE TIL RETTE FOR AT KOMMUNEN GIR DEN ENKELTE TILBUD OM VAKTMESTERTJENESTER TIL ELDRE HJEMMEBOENDE
KOMPETANSEUTVIKLING I PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN GJENNOM Å ANVENDE STUDIESTEDENE I REGIONEN

Kultur:
Venstre ønsker at alle skal kunne delta og oppleve lokalt engasjert kulturliv basert på frivillighet og åpenhet.

Å GJØRE DET SOM SKJER INNEN KULTUR SOM ET ATTRAKTIVITET FOR Å BOSETTE SEG I RINGSAKER
EN UNGDOMSMILLION TIL ET KULTURFOND FOR UTØVELSE AV "KUNSTNERISKE" UTTRYKK
OPP PÅ NASJONAL MÅLSETTING OM 30 % TILBUD TIL GRUNNSKOLEELEVENE
IVERKSETTE EI KULTURUKE DER ALLE INNEN ALLE SJANGERE INNEN KULTURLIVET KAN PROFILERE SEG
VED NYBYGG OG REHABILITERING AV SKOLEBYGG SKAL VI LEGGE TIL RETTE FOR AT OGSÅ KULTURUTØVERES BEHOV VURDERES I PLANPROSESSEN
UTVIKLE ALLE GRENDEHUS TIL Å BLI RINGSAKERS KULTURHUS, VI VIL REVIDERE KOMMUNEDELPLANEN FOR KULTURBYGG I KOMMUNEN
PRØYSENHUSET ER ET NASJONALT ANLIGGENDE SOM MÅ FORANKRES BEDRE LOKALT FRAM MOT 2014

Miljø:
Vi vil ha en utslippsfri samferdselssektor med en grønnere bilpark. Det skal også lønne seg å reise kollektivt både økonomisk og tidsmessig. Bedre kollektivtilbud gjør det enklere å reise og det er bra for klimaet. Derfor vil Venstre ha et bedre, billigere og hyppigere kollektivtilbud. Skal vi senke energiforbruket må vi tenke smartere, dette er alle borgeres ansvar

RINGSAKER MÅ SATSE PÅ Å BLI EN MER ENERGIVENNLIG KOMMUNE. VENSTRE ØNSKER Å SE ERFARINGER FRA "LIVSKRAFTIGE KOMMUNER" SOM INTEGRERER MILJØVERDIER I SAMFUNNSUTVIKLINGEN
VI ØNSKER MILJØVENNLIGE BUSSER, MEN FØRST OG FREMST MÅ VI HA BUSSER SOM GÅR
KOMMUNALE TJENESTER SKAL HERETTER BENYTTER MILJØVENNLIGE KJØRETØY BASERT PÅ EL OG BIODRIVSTOFF
BIOENERGI VIL GJØRE RINGSAKER MER GRØNN OG VI SER DET NATURLIG AT DET SKAL BLI EN BETYDELIG NÆRING INNEN LANDBRUKET
MILJØPOLITIKK ER MER ENN EN KLIMA- OG MILJØPLAN! VENSTRE ØNSKER Å OPERASJONALISERE DEN GJENNOM MÅL VI ALLE MÅ BIDRA TIL
ØNSKER Å IVARETA BIOLOGISK MANGFOLD, MEN ULV, BJØRN, JERV OG GAUPE I "GRØNN SONE" ER IKKE FORENLIG MED UTNYTTELSEN AV UTMARKA

Bosetting og infrastruktur:
Skal vi fortsatt satse på spredt bosetting må det legges til rette for kollektiv transport. Venstre vil legge til rette for bygging av eldreboliger i bygdesentrene. De eldre skal få nødvendig hjelp med hjemmebasert tjeneste

NY E 6 GJENNOM RINGSAKER OG VEGPRISING VIL MEDFØRE MER TRAFIKK PÅ LOKALVEGENE. DET MÅ TILRETTELEGGES FOR LOKALE SYKKELVEGER OG LOKAL TRAFIKKSIKRING
DAGLIG BUSSFORBINDELSE I MELLOM SJUSJØEN – MOELV – BRUMUNDDAL, TUR/ RETUR
UTVIKLE RINGBUSSER MED HYPPIGE AVGANG ER I EN OMKRETS AV BYENE VÅRE
VENSTRE STØTTER UTBYGGING AV HØYHASTIGHETSBANE GJENNOM RINGSAKER OG SER EN TUNELL FRA HAMAR TIL BRUMUNDDAL
VENSTRE ØNSKER Å BOSETTE FLERE INNVANDRERE

Venstre vil øremerke en økt eiendomsskatten:
Vi ser at økonomien i samfunnet utvikler seg; fra offentlig til privat rikdom. Dette gjør at vi må bidra til fellesskapet med å anvende skatter og avgifter på en måte som bidrar til fellesskapet

VI ØNSKER DERFOR AT DENNE PÅLAGTE AVGIFTEN ØKER TIL 4 ‰ I LØPET AV DENNE PERIODEN
EIENDOMSSKATTEN SKAL AVSETTES TIL SKOLEUTBYGGING VED MØRKVED OG STAVSBERG SKOLER OG VI KALLER DET ET BIDRAG TIL FELLESSKAPET
ØKE BUNNFRADRAGET TIL 400 000,- FOR Å FORHINDRE SOSIALE OG ØKONOMISKE SKJEVHETER
VENSTRE FORETREKKER ET KOMMUNALT SKATTØRE
UTBYTTE AV EIDSIVA ENERGI MÅ AVSETTES TIL FONDS- BRUKE 10 % TIL SAMFUNNSUTVIKLING MED Å INTEGRERE MILJØVERDIER I PLANLEGGING OG STYRINGSREDSKAP

Bedrifter, nyetablering og næringsliv:
Vi er opptatt av gode vilkår for selvstendig næringsdrivende og de mindre bedriftene, fordi velferdssamfunnet er avhengig av et nyskapende næringsliv. Framtidas arbeidsplasser er ennå ikke skapt. Derfor trenger vi en politikk som støtter småbedriftene og gründere.

LEGGE TIL RETTE FOR NY NÆRING
VENSTRE VIL UTVIKLE NÆRINGSLIVET I KOMMUNEN I FORHOLD TIL FORSKNINGSMILJØENE OG DE HØYERE UTDANNINGSINSTITUSJONENE I REGIONEN
RINGSAKER MÅ UTVIDE KAPITALFONDET SOM IGJEN KAN VÆRE ET GRUNNLAG Å SØKE FOR NYETABLERERE. VI MÅ HA MED HEDMARK FYLKESKOMMUNE TIL Å SAMARBEIDE OM DETTE
VI VIL UTNYTTE DEN KOMPETANSEN MANGE BEDRIFTER INNEHAR TIL Å UTVIKLE VIDERE I ET SAMARBEID
VI VIL BIDRA TIL ETABLERING AV "NY NÆRING" I KOMMUNEN
VI VIL FORTSETTE Å PÅVIRKE TIL FORENKLING AV SKJEMAVELDET FOR DE SOM VIL ETABLERE SEG

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**