Barnehage og skole- arena for kunnskap og like muligheter

Barnehage og skole er vår viktigste allmenndannende samfunnsinstitusjon. Formidling av verdier, holdninger, kunnskap og ferdigheter er kjernen i skolens og barnehagens virksomhet. Østre Toten Venstre vil ha en barnehage og skole som inspirerer til læring, hvor kvalitet og innhold er det viktigste. Da er det viktig med kvalitet i alle ledd, derfor vil Venstre at kommunen utarbeider konkrete planer for systematisk etter- og videreutdanning for alle ansatte i barnehage, grunnskole og SFO. I inneværende periode ble det etter Venstres forslag, vedtatt et kompetansefond som skulle komme ansatte i kommunen til gode. Dette må det utarbeides konkrete planer for bruken av.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Kompetanse er også viktig for å hjelpe dem som av en eller annen grunn, faller utenfor. Tidlig innsats i forhold til dette, er meget viktig, og spesielle tiltak krever kompetanse. Kommunen må følge opp rapporten fra skoleforsker Thomas Nordahl. Den legger vekt på tidlig innsats og bruk av spesialpedagoger til spesialpedagogisk undervisning. Assistentene gjør en uvurderlig innsats i barnehage og skole, og det er viktig at Østre Toten bruker rett kompetanse på rett plass.

Østre Toten må skape en god skole, en skole der elevene opplever læring og mestring. En god skole og barnehage er også viktig for skaffe innbyggere. Østre Toten må legge bedre til rette for barnehageinntak, ingen skal være avhengig av å planlegge når barnet skal fødes for å være sikret plass i barnehagen. Dette betyr mye for å få nye innbyggere hit. Venstre mener barnehagen bør ligge i nærheten av der folk bor, i deres nærmiljø. Vi skal ha en barnehage og skolestruktur som gjør at folk kan bo og ha arbeidsplassene sine i nærmiljøet, i grendene og tettstedene våre. Skolene bør ha mulighet til utvikling etter lokalmiljøets forutsetninger, men også samarbeide for å utveksle erfaringer og kunnskap.

Å satse på barnehage og skole, dvs utdanning og kompetanse, er å investere i framtida. Vi vil styrke den offentlige skolen og barnehagen ved å styrke pedagogene og lederne i skolen – Venstre setter «Folk først».

Venstre vil at Lena skal utvikles som et skolested, slik at barn og ungdom kan få et godt skoletilbud i hele skoleløpet, fra barnehage til vdg skole. I denne prosessen er det viktig å satse på Ungt Entrepenørskap og elevbedrifter som samarbeider med næringene på Toten. Slik vil elevene få innblikk i og kunnskap om næringslivet i kommunen vår. Det viser seg at muligheten til å finne seg en arbeidsplass er viktig for utdanningsvalget ungdommer gjør. Da må vi vise dem at det finnes arbeidsplasser og viktige næringer i bygda vår, og sist , men ikke minst, muligheter for å lage seg sin egen arbeidsplass. Mer satsing på dette området og et mer praktisk valgfagtilbud i grunnskolen, kan også bidra til å redusere frafallet i vdg skole. På den måten kan vi beholde ungdommene vi har i bygda etter endt skolegang på vdg skole, høyskole eller universitet!

Selv om kommunen har dårlig økonomi, og det nå ser ut til at vi det må spare store beløp, er det viktig å satse på barn og unge – de er framtida vår. De er ressursen i årene som kommer. Østre Toten Venstre vil sette fokus på dette i neste periode, vi vil skape utvikling for å få mer kompetanse i og til bygda vår. Venstre setter «Folk først».

Unn Sethne,
1.kandidat Østre Toten Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**