Landbruket på Østre Toten

Her om dagen var jeg på et meget interessant seminar om landbruk på Sillongen. Her kom det fram at bonden ikke hadde hatt inntektsøkning siden 1970- tallet, og at han var avhengig av tilskuddet staten ga. Mange av bøndene i dag jobber borte ved siden av gården. Samtidig er det også et paradoks at bøndene har effektivisert og utviklet større driftsenheter, og produserer mer varer i dag enn tidligere uten å tjene mer penger på det. Her så man ingen økonomiske stordriftsfordeler (dette er også noe av grunnen til at undertegnede er i mot større kommuner).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Bøndene har produsert mer for å kompensere for lavere priser for å beholde den samme inntekta. Er jo kjempefint for forbrukerne at det har blitt slik, i dag bruker vi ca 12% av lønna vår på mat. Et annet interessant paradoks var hvis denne prosenten økte til 25%, ville vi kaste mindre mat. Statens politikk virker som har vært: Hvorfor strekke oss lenger når færre bønder produserer mer? Bonden har blitt gjeldsslaven som indirekte sponser maten. Dette også fordi investeringsstøtten stadig har gått ned. Venstre meiner at denne må økes, på lik linje med andre næringsdrivende som staten kjøper tjenester av f.eks. posten, buss-selskap, aviser og tidsskrifter og hurtigruten. Når staten kjøper tjenester av bonden, heter det tilskudd. Vi må gi bøndene handlingsfriheten og mulighetene til å være selvstendig næringsdrivende. Det bør jobbes med endringer i bøndenes rammeverk.

I dette foredraget kom det også fram at landbruket i dag, var veldig basert på kraftfôr fra andre land, i stedet for grasrotbasert landbruk. Dette også fordi det var kostnadsbesparende og gir billigere mat. Her mener Venstre at vi må bort fra et kraftfôrbasert landbruk ved å øke arealet (som har gått ned pga landbrukspolitikken) og utnytte utmarksbeitene vi har.

Tror vi forbrukere bør signalisere at vi vil betale for det varen vi kjøper er verdt. Jeg tror det blir viktig for framtida at vi igjen får flere bønder som produserer kvalitetsmat som sparer klimaet. I dag produseres det nok mat til 7 milliarder på verdensbasis. Men store områder er i ferd med å bli ødelagt. Etter mitt syn bør alle land sikre selvforsyning av matvarer i framtida- vi må gi bøndene et løft. Det er her alle må ta ansvar. Vi bør legge til rette for at vi kan bruke lokale naturressurser til å produsere mat på en bærekraftig og ansvarlig måte overfor naturen, og også for å gi bonden bedre inntekter. Prisen skal reflektere verdien i maten.

Venstre mener det er viktig å se landbrukets utvikling i et globalt miljøperspektiv og derfor satse på kortreist mat. Som en av de viktigste næringene vi har på bygda, mener vi det er på tide å reise bondens betydning for bygda, og se den sammen med andre næringer i kommunen. Det blir viktig å bygge på denne primærnæringen for å utvikle de andre næringene. Vi må huske på at en bonde gir tre arbeidsplasser i foredlingsindustrien.

Venstre ønsker et næringspolitisk råd i kommunen som skal ha representanter fra alle næringer på Østre Toten – bønder, handelsstand, administrasjon og politikere som møtes for se på bygdas utviklingsmuligheter. Selvstendig næringsdrivende og politikere må dra i lag for å få til vekst!
Utviklingen i landbruket viser seg også på hvordan ungdom velger videregående utdanning. Det er få som tar landbruksutdanning i Norge i dag. Heldigvis har vi Valle vdg skole- det er viktig for Toten og utviklingen her at vi setter alt inn på å gjøre skolen attraktiv for ungdomskoleelevene. Dette er også en faktor for å gjenreise bonden. I disse tider med klimaendringer og mange naturkatastrofer, er det viktig å opprettholde landbruket. Det er kjempeviktig for bygdas særpreg, bygdas utvikling, framtida og dens miljøutfordringer.

Mvh Unn Sethne,
1 kandidat i Østre Toten Venstre
og stolt over å bo i denne flotte landbruksbygda

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**