Gjerstad Venstre – utvikling gjennom konkrete handlinger

Gjerstad kommune har vært gjennom en lang og tung prosess med skolestrukturdebatt. Venstre er glad for å kunne konstatere at vi sammen med en majoritet av lokalbefolkningen, kjempet for å få beholde nærskolen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Nærskolen er et viktig element for å skape tilknytning til lokalmiljøet og det området der en bor. Skolen er et samlingspunkt for barn og unge, og da er det viktig at den ligger i deres lokalmiljø, som er mye mindre i utstrekning enn det en voksen refererer til som sitt lokalmiljø. Størrelsen på skole og barnehage er et viktig moment for å skape trivsel og læring, og også for å kunne se hver enkelt elev og deres behov og ikke minst minske risikoen for mobbing. Skole og barnehage skal ikke være oppsamlingsanstalter, men en arena for sosialisering, relasjonsbygging og læring, derfor kreves det nok pedagoger og godt utdanna pedagoger. Skal vi få de unge til å reise ut og utdanne seg, for så å komme tilbake og bruke kunnskapen sin i lokalsamfunnet, og ikke minst være gode ambassadører utad for kommunen, er første bud at de har trivdes i oppveksten. Dette krever ikke bare gode skoler og barnehager, men også et variert og rikt fritidstilbud, med voksne som stiller opp og bryr seg. Det er viktig at lokalsamfunnet jobber for å bygge opp og legge til rette for slike arenaer.

Tonje Berger Ausland

Tonje Berger Ausland
Foto: Jan Kløvstad

Gjerstad Venstre har med Anne Grete Grunnvoll i spissen, jobbet iherdig for å få på plass en "skate-park" i øvre Gjerstad. Denne er nå påbegynt med god hjelp av mye flott dugnadsånd i lokalbefolkningen, etter at Venstre fikk gjennomslag for en kommunal bevilgning på 20 000 kr til formålet.

I en faktarapport om kommunene i Norge, lansert i Dagbladet, ligger Gjerstad på plass 423 av 424, når det er snakk om beste kommune å være ungdom i. Dog sier rapporten at vi ikke har noen barn i Kulturskolen, noe som er langt fra sannheten, men likevel mener Gjerstad Venstre at vi må ta dette på alvor. Vi vil bl.a. jobbe for å få på plass en ungdomsklubb i kommunen, hvor ungdommen selv skal få være med å legge lokalene til rette.

Gjerstad skårer heller ikke veldig høyt når det er snakk om beste kommune å jobbe i, med plass 414 av 427. Det er viktig å se på konkrete handlinger for å snu disse tallene. Gjerstad Venstre ønsker å se på muligheten for å få tilbake ungdom med nødvendig kompetanse for eksisterende arbeidsplasser og nye kompetansearbeidsplasser. For eksempel kan kommunen se på løsninger ved å subsidiere studier for ungdom som ønsker å jobbe i bygda etter endt utdanning, da med bindingstid. For eksempel i helsesektoren, mannlige lærere i småskolen og ungdom som ønsker å starte opp kompetansearbeidsplasser etter endt utdannelse.

Skole handler også om mer enn plassering. Innholdet i skolen er det ledelsen og lærerne som må jobbe med. Det er dem som sitter på den beste kompetansen her. Vår jobb som politikere er å legge til rette for best mulige forutsetninger for å få til en attraktiv og god skole. De kommende årene vil en stor del av den eldre garde forsvinne ut av skolen, og med dem mye kunnskap og erfaring. Da er det særs viktig at Gjerstad legger til rette for nok ressurser, slik at Gjerstad vinner kampen om de beste lærerkreftene. Nok ressurser er også helt nødvendig for at alle elever uansett nivå, skal få mulighet til utvikling.

På eldreomsorg skårer Gjerstad ganske bra, så her er det viktig at vi opprettholder det gode nivået, mens vi legger inn støtet der det skorter. Ved å satse på barn og unge, så satser en ikke bare her og nå, men også på fremtiden.

Tonje Berger Ausland

Gjerstad Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**