Mer til skole og frivillighet

Stokke kommunestyre behandlet mandag budsjett og økonomiplan 2012-2015. Alle sju partiene hadde blitt enige om å foreta endringer på ca 2,1 millioner i planperioden for å styrke noen budsjettposter knyttet til barn, unge og frivillighet. Venstre foreslo sammen med opposisjonen en ytterligere styrking av grunnskole og kultur med 450.000.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Lommebok, penger

Foto: Microsoft

I forslaget fra opposisjon var også økte overføringer til kirken tatt inn samt økt støtte til folkebadordningen ved Bokemoa. Forslaget ble som ventet ikke møtt med trampeklapp fra H, FrP og KrF. Noe overraskende at KrF ikke gikk inn for å støtte punktet om økte overføringer til kirken.

Det er et stramt men gjennomarbeidet budsjett og økonomiplan som blir presentert fra rådmannen. Allikevel er det rom for investeringer, som for eksempel i bygging av to nye 2 barnehager, gang- og sykkelvei på strekningen Dalen-Arnadal samt investeringer innenfor pleie og omsorg.

Hva blir så den største utfordringen i 2012? Det er ikke et spørsmål som bare har ett svar, men garantert vil samhandlingsreformen være en sak som vi ikke fullt ut vet konsekvensene av. det skjer en vesentlig endring innenfor helseområdet i og med at Samhandlingsreformen trer i kraft fra neste år. I statlige overføringer vil Stokke bli tilgodesett med 13,4 mill. Om disse midlene vil være nok for å møte hittil ukjente utfordringer vil gjenstå og se. Samhandlingsreformen i seg selv har mye positivt i seg, men for og lykkes må det også følge økonomiske midler med som gjør at kommune-Norge ikke bli sittende som en tapende part. Vi i Venstre skulle gjerne ha sett flere brikker på plass før en innføring finner sted.

Melsom skole

Melsom skole

Jeg mener det er positivt for Stokkes innbyggere at kommunestyrets sju partier har klart å arbeide seg fram til et omforent endringsforslag. Det er endringer på ca 2,1 millioner i hele økonomiperioden, som vil føre til en bedring for skole med midler til etterutdanning av lærere og ekstra midler til fornying av lærebøker. Frivilligheten blir også tilgodesett i form av støtte til ungdomsklubber samt halleie/idrett.

På investeringssiden får kirken midler til etterlengtet tineapparat med tilhørende el. opplegg og det er lagt in 2,3 mil til sprinkling av Sole.

Allikevel er det grunn til å minne om at de foreslåtte endringer allikevel bare utgjør 0,3 % av et totalbudsjett på drøye 615 millioner. Når vi fra posisjon foreslår ytterligere omprioriteringer av 400.000 er dette i vesentlig grad for å styrke midler til skole men også et par viktige kulturtiltak som folkebad og kulturell barnehagesekk.

Lånegjelden øker med ca 36 millioner fra 2011 til 2012, og utgjør ca 38.000 pr innbygger. Rådmann legger opp til et budsjett med driftsresultat for 2012 på 0,15 %. Kravet fra teknisk beregningsutvalg sier 3 %, så vi ligger langt fra å ha en tilfredsstillende økonomi. For de tre neste årene i øk.plan perioden budsjetterer rådmannen med et driftsresultat på 0 %. Det er viktig å ha dette med seg når det snakkes om store investeringer og hvordan disse vil virke inn negativt på et allerede svakt driftsresultat.

Det blir store utfordringer for oss folkevalgte å finne plass til de helt store investeringene som skolebygg med mer, i hvert fall som ordinære investeringer over budsjettet. Når vi kan anta at en ny ungdomsskole vil ha en investeringssum på ca 350 mill, vil dette utgjøre drøye 30 mill i finanskostnader pr. år.

Ekely barnehage

Ekely barnehage

Høyres forslag om ikke å bruke kommunale midler på bygging av barnehage til 25 millioner samt få til en 8 millioner rimeligere løsning for Ekely barnehage, for å overføre disse til skoleutbygging — er kortsiktig tankegang etter Venstres mening.

Har for øvrig posisjon glemt hva de vedtok i forrige kommunestyremøte, da de sa ja til at rådmannen utredet alternativer til det forslaget som ble fremmet av rådmannen i saken om Ekely.
Finanskostnadene vil uansett ligge der i flere år. Det må en helt annen tankegang og løsningsforståelse til for å finansiere slike store investeringer som nye skolebygg medfører.

Kåre Pettersen

Kåre Pettersen

Stokke kommunes budsjett og øk.plan er selv med endringsforslagene stramt uten mulighet for de store endringene. Som folkevalgt ser Venstre mange områder som absolutt hadde hatt godt av å bli tilført ytterligere midler. Allikevel mener jeg at vi er på rett vei økonomisk sett opp mot perioder hvor det nærmest har hersket unntakstilstand i kommuneøkonomien.

Kåre Pettersen
Gruppeleder for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**