Oljemeldingen i Stortinget

Mandag ble oljemeldingen behandlet i Stortinget. – Venstre mener norsk petroleumsproduksjon har vært, og er, svært viktig for norsk næringsliv, velferd og økonomi. Men vil også påpeke at det er fullt mulig å drive økonomisk bærekraftig olje- og gassutvinning og samtidig ta hensyn til miljø, helse og sikkerhet, sa Borghild Tenden i debatten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Klimakutt
Venstre mener det er et tydelig og økende gap mellom Norges klimamål og utslippene som forventes på norsk kontinentalsokkel.

– I prognosene som ligger til grunn i stortingsmeldingen, øker utslippene fra norsk sokkel med 23 prosent i forhold til hva utslippsestimatene for næringen var i Klimakur. Hvis disse prognosene realiseres vil det effektivt slå beina under de utslippsmålene som ligger til grunn i klimaforliket — ikke minst på mellomlang sikt, sa Borghild Tenden.

Hun trakk fram at signalene fra miljøvernminister Erik Solheim om at disse skal revurderes i forbindelse med klimameldingen som skal framlegges Stortinget i 2012, er viktige i dette henseende.

Hun fortsatte: – Denne meldingen forutsetter at EU holder fast på en middelmådig klimapolitikk for at Norge skal kunne fortsette å selge gass til kontinentet. Videre varsler regjeringen at den vil arbeide for å få økt bruk av gass i Europa.

Jeg vil fra Venstres side derfor be om en avklaring fra olje- og energiministeren her i dag om hva som er viktigst; en ambisiøs klimapolitikk i EU, eller å eksportere norsk fossilgass til kontinentet, spurte hun uten at Statsråden kunne svare.

– Venstre mener det blir helt feil at Norge skal bedrive lobby for økt bruk av gass overfor EU, da det både kan føre til en dårligere klimapolitikk, og svekke Norges troverdighet i de internasjonale klimaforhandlingene, understrekte Tenden.

Borghild Tenden

Foto: Venstre

TFO-ordningen
Den såkalte TFO-ordningen blir evaluert og endret i stortingsmeldingen. Endringen medfører at det kun unntaksvis skal tas miljøhensyn når regjeringen bestemmer hvor industrien skal gis tilgang på modne områder på norsk sokkel.

– Venstre er kritiske til at denne ordningen ligger så langt vekk fra den opprinnelige intensjonen når den ble iverksatt i 2003, og mener den ikke bør utvides i tråd med den praksis denne meldingen legger opp til, sa Tenden.

Økt fokus på HMS og kostnadskontroll
På bakgrunn av flere nestenulykker på norsk sokkel, avdekking av dårlige rutiner er det et kontinuerlig behov for å sørge for at prakis er i tråd med regelverket, og at regelverket er i tråd med beste praksis påpekte Tenden.

– Og er det noe som virkelig burde bekymre en samlet næring er det den manglende evne til sørge for at kostnadene holdes på et fornuftig nivå, sa Tenden og henstilt til Venstres votering i saken.

Mer oljeutvinning fra eksisterende felter
Det er mye politisk diskusjon om tilgang på nye felter og Venstre vil fortsette å kjempe med nebb og klør for permanent vern av Lofoten og Vesterålen.

Men dette område inneholder lite olje og gass sammenlignet med de allerede kjente ressursene på norsk sokkel. Klarer vi å øke utvinningsgraden med en prosent president, er gevinsten for det norske samfunn enorm, sa Tenden.

Venstre fremmet også forslag om elektrifisering av norsk sokkel som eneste forslag med tiltak for å redusere utslipp i tråd med målene i klimameldingen.

Les hele debatten her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**