Forenkling av finanslovgivningen for oppstartbedrifter

Vårt siviliserte samfunn gir på de fleste områder trygghet for liv og eiendom. Uten lover (og politi) kommer samfunn ingen vei.
Trygghet gir effektivitet, uten lover regjerer lovløshet og det rammede området vil lide. Finansiering av oppstart av nye bedrifter er et slikt rammet område. Man må bli litt kjent i terrenget for å skjønne det. Amerikanske Venture-kapital firmaer henter både ideer og kapital i Europa og gjør gjerne koblingsjobben for oss, med sine omfattende «Term Sheets» reguleringer

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Krone mynt

Foto: Sesselja Bigseth

Forslag om forbedring av Norsk Lovverk og Forskrifter som er relevante for oppstarts bedrifters finansiering med privatkapital fra «Forretningsengler» (Business Angels) og andre utenom det statlige virkemiddelapparat, med spesiell vekt på Aksjeloven for AS (ikke ASA) og annen relevant finanslovgiving.
Bakgrunnen for dette forslaget er følgende:
1) Det er en følt mangel på tidligfase kapital til oppstartbedrifter utenfor olje- og offshorebransjen
2) Private investorer betrakter investering i oppstartbedrifter som ekstremt risikabelt, spesielt i relasjon til Eiendomsinvesteringer, og dette påvirker investeringsviljen
3) Denne risiko er dels begrunnet i manglende trygghet for investeringen i dagens praksis. Manglende trygghet skyldes
a) Forretningsmessig «normal» risiko
b) Risiko for å «bli utmanøvrert» av majoritetseier (som regel grunderen) i selskapet
4) Denne overstående risiko 3b er minimalisert i den lovgiving som idag gjelder i modne industriland som USA og Tyskland etc.
5) For større børsnoterte bedrifter gjelder et omfattende regelverk, det mest kjente av publikum er insider-trading forbudet. For AS finnes ingen tilsvarende reguleringer i Norge.
6) Denne manglende lovverk/reguleringer gir usunne tilstander i bransjen. (For ikke å si «lovlig skurkevirksomhet» til skade for bransjen)
7) Virkningen av en god lovgiving på dette område kan sterkt forbedre finansierings forholdene i «såkornfasen» og tiltrekke seg privatkapital som kanskje ellers vil gå til f. eks. eiendomsinvestering
Eksempler på punkt 6 ovenfor er:
a) Finansformidlingsselskap påtar seg å skaffe privat risikokapital mot et ca 7% honorar. Denne tiltrekkes med løfte om rask gevinst. Kapitalen hentes og aksjen hausses opp til et nivå som langt overstiger forretningsplanens forrentningsmulighet. De emitterte aksjer selges så til nye investorer til den opphaussede kursen, med resultat at oppstartselskapet sitter igjen med aksjonærer som føler seg »lurt», og som stiller ødeleggende høye krav til profitabilitet. Nye emisjonsmuligheter er ødelagt.
b) 51% eier i et oppstartselskap kan praktisk talt «kvitte seg med» minoritetsaksjonærer ved la GF (GeneralForsamling) beslutte transaksjoner med eierens annet 100% eide selskap, som er gir grunnlag for gjeld til det 100% eide selskapet, for deretter å konvertere denne gjeld til lavkursaksjer i 51% selskapet, slik at de 51% øker til et vilkårlig ønsket prosentandel.
c) Mer drastisk: 51% eier kan erstatte sittende styre med «puppets» som vedtar overføring av virksomhet til det 100% eide selskapet. (Med etterfølgende vedtak i Egen General Forsamling)
d) «Røveradferd» kan også utøves i for investorers behandling av gründer.

Dersom det skulle være ønsket vil undertegnede gjerne bidra til ytterligere
belysning av problemet, og deltar gjerne i arbeidet med «tetting av hull for
røveradferd» med lov og regelforbedringer.

Lars

Foto: A.Hovsto

med hilsen
Lars Monrad-Krohn og A. Hovstø
Ringsaker Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**