Årsmøte/oppstartsmøte i Fyllingsdalen Venstre

Styret i Bergen Venstre innkaller til oppstartsmøte i Fyllingsdalen Venstre.
Fyllingsdalen Teater, 27.november kl. 19:30.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Dagsorden:
1) Velkomst ved leder av Bergen Venstre
2) Godkjenning av innkallelse og dagsorden
3) Valg av ordstyrer og referent
4) (Gjen)opprettelse av Fyllingsdalen Venstre
5) Utarbeidelse av handlingsplan for 2014
6) Andre innkomne forslag/forslag til politiske uttalelser
7) Valg av styre og valgnemd for 2014
8) Eventuelt

NB! Bare medlemmer som har betalt medlemskontingent for 2013 har stemmerett på årsmøtet. Det kan ikke tas imot betaling i døren.

Medlemmer som ikke har betalt kontingent bes derfor ordne dette innen årsmøtet.

I vedtektene for bydelslag i Bergen Venstre heter det blant annet i § 3 Organisering (vi har utelatt det som ikke er relevant for årsmøtet):

a) Bydelslaget ledes av et styre bestående av minst 3 personer…

c) Bydelslagets styre velges på årsmøtet innen utgangen av november måned inneværende år. Bydelslagets årsmøte skal foruten valg av styre, velge en valgnemnd som skal forberede neste årsmøtevalg, samt godkjenne styrets forslag til årsmelding for bydelen.

d) Årsmøte skal varsles ved offentlig oppslag (media) eller ved utsending til medlemmene 14 dager før satt møtedato.

e) Dersom det ikke holdes årsmøte innen utgangen av november, og det ikke er mulig å holde valg av styre, skal driftsstyret i Bergen Venstre utpeke en kontaktperson i bydelen.

f) Bydelslaget er representert i styret i Bergen Venstre ved lederen eller den representanten bydelslaget velger.

h) Styret i bydelslaget har et særlig ansvar for å følge opp lokale politiske saker, og bør samarbeide med Venstres bystyregruppe. … I valgår skal styret utarbeide planer for valgkampen i samråd med styret for Bergen Venstre.

i) Bydelen er representert i styret i Bergen Venstre ved lederen. Nestlederen er varamedlem for lederen i styret. Dersom ingen av disse kan møte i et styremøte, utpekes et annet styremedlem fra bydelen som settemedlem.

Innkomne forslag til styremedlemmer

Følgende personer er per dags dato foreslått til verv i Fyllingsdalen Venstre:

Leder: Thorstein Skårnes
Styremedlem: Tor Harald Rødseth
Styremedlem: Ingrid Nergaard Fjeldstad
Det har ikke kommet forslag på andre personer/verv.

Forslag til personer/verv, forslag til politiske uttalelser, og andre forslag til årsmøtet, kan sendes [email protected] eller fremmes direkte på møtet.

Vi har i dag 45 medlemmer i Fyllingsdalen, og vi håper flest mulig kan delta på årsmøtet slik at vi kan få i gang igjen drift i Fyllingsdalen Venstre!

På vegne av styret i Bergen Venstre,

Stian Skår Ludvigsen
tlf 413 22 734

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**