Vegvesenet nekter Klæbu kommune å sette opp lysvarsling

I budsjettet for 2013 satt Venstre og de andre posisjonspartiene av penger til lysvarsling ved et fotgjengerfelt i Klæbu. Lensmannen pekte på overgangen ved Sørborgen, og rådmannen forsøkte å få lysene montert – da sa Vegvesenet nei.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

SeeMe

Foto: amparosolutions.se

Systemet som ble foreslått er av typen som blinker heftig når det er fotgjengere i nærheten av fotgjengerovergangen. I hele 2013 har rådmannen og hans medarbeidere forsøkt å sette politikernes vedtak ut i livet.

Vedtaket lød: “Det avsettes 60.000 til lysvarsling av et fotgjengerfelt i Klæbu. Utplasseringspunkt avgjøres i samarbeid med Lensmannen i Klæbu”

– Vi mente at dette ville være et godt tiltak for å sikre myke trafikanter i Klæbu. I og med at lensmannen pekte på overgangen ved Sørborgen ville dette tiltaket være spesielt rettet mot skolebarn. At Vegvesenet nekter kommunen å sette opp lyssignalene er uforståelig. Det er de som drifter veien på vegne av fylkeskommunen, men det er vi som tilbyr oss å betale for dette, forteller Venstres Paal Christian Bjønnes.

Også i Bergen har Vegvesenet motsatt seg blinkende varsling. “— Jeg tviler på at vi kommer til å ta disse lysene i bruk med det første. Det sier senioringeniør Trond Atle Karlsen i Vegvesenet” til BA. NAF er uenig med Vegvesenet og mener lyset kan redde liv.

Video hentet fra YouTube. For full video klikk her.

Oppdatering 05.desember 2013:
Vegvesenets seksjonssjef Erik Jørgen Jølsgard har nå kommet med denne redegjørelsen for hvorfor man ikke tillater lysvarslingen:
“Bakgrunnen for at vi ikke ønsker å gå inn på dette, er som følger: I Trondheim ble det satt i gang et forsøksprosjekt (Safe-Zone) for et par år siden. Dette ble gjort uten godkjenning fra Vegdirektoratet, hvilket kreves. Vegdirektoratet ga imidlertid tilbakemelding om at så lenge prosjektet ble begrenset til kommunale veger, var det ok. En forutsetning var imidlertid at det ble utarbeidet en evalueringsrapport i etterkant av prøveprosjektet. Opplegget fungerer ved et blinkende lys er satt opp over gangfeltskiltet — lys som aktiveres når noen nærmer seg og benytter gangfeltet. Tilsvarende har vært forsøkt andre steder i landet uten nevneverdig positive effekter. Utfordringene består i driften. Hva når lysene ikke virker? Hva med gangfelt som ikke har slike lys? Det ene lyset som uten tillatelse ble oppsatt på en fylkesveg i Trondheim, sluttet å virke og er tatt ned.

Gangfeltkriteriene har blitt strammet opp kraftig de siste årene og det er nå langt strengere krav til om og eventuelt når et gangfelt kan anlegges. Etablering av gangfelt er for øvrig ikke å anse som et trafikksikkerhetstiltak, men et framkommelighetstiltak for gående. Etter at kriteriene ble endret, skulle vi i utgangspunktet hatt en gjennomgang av alle gangfelt i fylket for eventuelt å fjerne de som ikke lenger tilfredsstilte kriteriene. I Sør-Trøndelag valgte vi ikke å ta denne gjennomgangen, blant annet med bakgrunn i reaksjonene det skapte ellers i landet. Å etablere gangfelt med supplerende lys, ville i tillegg være å etablere en form for A- og B-gangfelt, hvilket vi heller ikke ønsker å gjøre.

Leverandøren satte opp – uten tillatelse – et slikt anlegg på Brekstad samtidig med anleggene i Trondheim. Dette ble tatt ned, i tillegg med bakgrunn i det ovennevnte, blant annet etter protester fra foreldre som hadde skolebarn som passerte i et nærliggende gangfelt uten slikt lysanlegg. Som nevnt innledningsvis, har Vegdirektoratet krevd at det utarbeides en evalueringsrapport. Inntil slik rapport foreligger og en eventuell godkjenning fra Vegdirektoratet, vil vi ikke gi tillatelse til oppsetting av anlegg andre steder.”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**