Flertall for full gjennomgang av norsk innsats i Afghanistan

Venstre mener det er på høy tid med en helhetlig gjennomgang av en samlet norsk innsats i Afghanistan og varsler forslag i Stortinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


– Vi krever en fullstendig gjennomgang av hele oppdraget vårt i Afghanistan. Hva som har fungert bra, hva som har fungert dårlig og hva kan vi lære av det, sier Venstre-leder Trine Skei Grande til Dagsavisen.

I fjor fremmet Venstre et forslag om en helhetlig gjennomgang av samlet norsk innsats i Afghanistan. Forslaget falt, men nå synes det å være flertall for en slik gjennomgang.

Venstre viser til uttalelser fra forsvarsministeren om fortsatt norsk deltakelse i Afghanistan og varsler at et tilsvarende forslag på nytt vil bli fremmet i Stortinget. Forslaget fremmes blant annet på grunn av alle innspillene som har kommet fra dem som «har gjort jobben» i Afghanistan, enten militært eller sivilt, som har sagt at det er viktig at man får en ordentlig gjennomgang av det oppdraget de har utført.

Trine Skei Grande på KinoKino

Foto: Tormod Rossavik

– Alle som har vært i Afghanistan, både militære og sivile, sitter på viktig erfaring man må ta med seg videre. Det er viktig å ha åpenhet rundt hva som har fungert, og å være ydmyk for hva som burde vært gjort annerledes, sier Venstreleder og medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen Trine Skei Grande.

Tidligere i år sa en samlet Utenriks- og forsvarskomite følgende:
«Komiteen merker seg at det anføres at når transisjonsprosessen med avviklingen av ISAF er sluttført i 2014, vil det være naturlig å komme tilbake til spørsmålet om en gjennomgang av hele innsatsen i Afghanistan. Komiteen slutter seg til denne vurderingen og mener forslagsstillernes intensjon om en helhetlig gjennomgang vil bli ivaretatt.»

– Venstre mener det ikke er noen grunn til å vente med å komme i gang med en slik evaluering da det er behov både for å gjøre opp status for Norges innsats så langt, eventuelt justere innretningen på innsatsen i fortsettelsen, men særlig for å være bedre forberedt til liknende operasjoner dersom Norge blir bedt om å bidra med styrker utenfor NATOs tradisjonelle kjerneområde i fremtiden, sier Grande.

For det første skylder vi de over 8.000 norske soldatene og andre som har bidratt i Afghanistan en ordentlig og offentlig tilbakemelding av hva deres bidrag har betydd. For det andre er det avgjørende at det gjøres opp status for Norges innsats så langt for eventuelt å justere innretningen på innsatsen i fortsettelsen.

Mandat
En slik gjennomgang bør blant annet ha som mandat å evaluere det opprinnelige oppdraget Norge forpliktet seg til — strategisk og operasjonelt, samarbeidet og samordningen mellom sivilt og militært engasjement, sikkerhetssituasjonen for norsk personell og oppfølging av personell etter endt oppdrag mv.

– Det bør være et selvstendig mål at evalueringen som gjøres er helhetlig, dvs. at man ser på alle aspekter knyttet til Norges engasjement i Afghanistan, samt at man fra regjeringens side sikrer uavhengighet i en slik gjennomgang, sier Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**