Svelvik Venstre går for modell B1

I skolestruktursaken står Svelvik Venstre nå samlet om en beslutning for å stemme for en B1 modell i formannskap og kommunestyre de kommende ukene. Det betyr at vi ønsker en modell der Tømmerås og hele eller deler av Tangen skole består, mens Ebbestad og Berger skole nedlegges. I et leserinnlegg til Svelviksposten begrunner vi vår beslutning…

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Dette innlegget er publisert i Svelvikspostens nettutgave, og gjengis i sin helhet under:

«Løftebrudd!» vil sikker noen rope etter å ha lest overskriften. Ja, det er i og for seg riktig hvis man ikke leser Venstres program i en sammenheng. I 2011 gikk vi til valg på bl.a. følgende setning om skolestruktur: «Svelvik Venstre ønsker å opprettholde den nåværende skole- og barnehagestrukturen i kommunen, men er åpen for hensiktsmessige endringer som ikke vil føre til skolenedleggelser og en rasering av lokalsamfunnene.». Vi må bare beklage, dette løftet klarer vi ikke å innfri. At kommunens økonomi var dårlig visste vi allerede før valget, men at situasjonen var så kritisk som tilfellet faktisk er, visste vi ikke før etter at Gro Herheim tiltrådte som rådmann. Det er heller ikke tilfeldig at temaet «Økonomi» står nesten først i vårt program. Uten økonomisk kontroll har Svelvik ingen handlefrihet. En forutsetning for å skape muligheter for innbyggerne, gi tjenester av god kvalitet og ha et faktisk handlingsrom til å drive politikk og prioriteringer, er at man ikke bruker mer enn man tjener. I vårt program står det: «Svelvik Venstre vil jobbe for at bedring av kommuneøkonomien og reduksjon av gjeld blir en prioritert oppgave for både kommunestyre og administrasjon.». I skolestruktursaken velger vi derfor å sette økonomien først, for vår felles fremtids skyld.

Vi ville så gjerne bevare alle skolene i Svelvik. Og i valget mellom onder fremstår umiddelbart modell C som den mest spiselige for både politikere og flertallet av kommunens innbyggere. Skal man først kutte i skolesektoren hadde dette vært det alternativet som rammer færrest barn og familier. Problemet er bare at modell C ikke gir tilstrekkelig innsparing, det er ikke nok! I tillegg har modellen store utfordringer ift. nærskoleprinsippet. Sterke krefter blant innbyggerne har argumentert for at rådmannens beregninger er feil, men når alt kommer til alt er og blir dette partsinnlegg i en sak der kommunens befolkning har fremstått som svært splittet. Engasjementet er enormt i lokalavisa, på Facebook og i møtet mellom innbyggere. Dessverre viser ikke kommunens innbyggere det samme engasjementet overfor andre, og kanskje enda svakere grupper enn barna. De samme foreldrene som nå skriver harmdirrende leserinnlegg i spørsmålet om skolestruktur kan med fordel tenke på at de selv en dag skal bli gamle i Svelvik. Eller at barna dere kjemper for har besteforeldre som snart vil trenge hjelp fra andre sektorer i kommunen. Spørsmålet om skolestruktur handler nemlig om mye mer enn bare skole. Det handler om kommunens evne til å kunne levere sine lovpålagte tjenester innenfor faglig forsvarlige rammer i bl.a. pleie- og omsorgssektoren, der behovet vil øke mest i årene som kommer. Det handler om å skape en levedyktig og veldrevet kommune med et budsjett i balanse, der vi kan rette blikket fremover i stedet for å bruke alle kreftene på å rydde opp i «gammel moro» – i en evig, negativ spiral.

Vi velger å sette vår lit til at rådmannen og hennes stab har gjort realistiske og korrekte beregninger, og har sammen med øvrige politiske partier stilt en rekke spørsmål for utdypning og avklaring underveis i prosessen. Å gjøre det mange ønsker, nemlig å totalt ignorere rådmannens vurderinger, har man politisk tradisjon for i Svelvik. Med katastrofale konsekvenser som har tatt oss dit vi er i dag! Svelvik Venstre vil ikke være med på å gjenta denne feilen en gang til. Vi vil ikke velge modell C for å tekkes flest mulig, og øke eiendomsskatten for å få budsjettet i balanse. Vi vil ikke være med på «å pisse i buksa for å holde varmen» en gang til, og så få en ny traumatiserende runde rundt skolestruktur om 3-4 år fordi det ikke monnet. Den løsningen vi velger nå må være levedyktig i mange år fremover, med en mulighet for å absorbere en fremtidig befolkningsvekst uten å skape nye og kostbare investeringsbehov. Vi ønsker også en modell som gir maksimal økonomisk effekt så raskt som mulig, og med en profil som legger til rette for at flest mulig planlagte boligutbygginger i kommunen faktisk blir realisert. Da er det, slik vi ser det, bare en modell for skolestruktur som er fornuftig. Selv om også denne har negative sider.

Venstres representanter i formannskap og kommunestyre vil de neste ukene gi sine stemmer til en B1 modell. Nøyaktig hvordan denne utformes kan bli gjenstand for forhandlinger i kommunestyret. Dette alternativet gir god og rask økonomisk effekt, til det beste for kommunen som helhet både i 2014 og i kommende år. Det legger til rette for at utbyggingsprosjekter i Nesbygda, som har forholdsvis stort omfang og er nær oppstart, kan bli virkelighet og at kommunen kan få den veksten vi så sårt trenger. B1 genererer ingen eller minimale investeringsbehov, og kan samtidig lett utvides på et senere tidspunkt ved å gjenåpne skolen på Berger. I tillegg kan man med B1 også unngå kostbare investeringer i Berger barnehage, ved å flytte denne aktiviteten til skolebygningen og avhende dagens barnehage. Og kommende investeringer på Ebbestad skole vil også falle bort ved at denne legges ned og avhendes. Vi forventer ikke å bli populære for vårt standpunkt. At dette kan ramme vår oppslutning ved neste valg får stå sin prøve. Vi har tatt et standpunkt som vi, ut i fra det beslutningsgrunnlaget vi har i dag, mener er riktig og til det beste for Svelviks innbyggere totalt sett. Så får fremtiden vise om vårt valg var klokt eller ikke.

Styret i Svelvik Venstre,

Inge Pettersen, Pål Eggen, Thor Hallgrimsen, Christin Grilstad Prøis og Trond Kjeldås.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**