En grønn samferdselspolitikk

Samferdselssektoren må ta sin del av ansvaret for å redusere de nasjonale klimagassutslippene. – Venstres hovedprioritet i samferdselspolitikken er derfor å intensivere utbyggingen av en konkurransedyktig infrastruktur for miljøvennlig og ressurssparende gods- og persontrafikk, sa Abid Q. Raja i Stortingets behandlings av samferdselsbudsjettet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Jernbane og kollektivtrafikk er hovedprioriteringer
Venstres hovedprioritet i samferdselspolitikken er derfor å intensivere utbyggingen av en konkurransedyktig infrastruktur for miljøvennlig og ressurssparende gods- og persontrafikk. Dette i tillegg til å sikre et sikkert transportsystem for alle, en av de viktigste nasjonale oppgavene i de kommende årene.

– All transportvekst i og mellom de største byene fremtiden bør skje med jernbane – og kollektivtrafikk. Dagens jernbane er svingete og gammel, preget av ustabilitet, tekniske feil og klimatiske påkjenninger. Venstre vil ruste opp dagens baner og bygge nye og mer konkurransedyktige traseer. Vi vil at jernbanen skal være ryggraden i transportsystemet, både for nærtrafikk, fjerntrafikk og godstrafikk, sa Raja.

Jernbane
Venstre mener at dobbeltspor fra Oslo til Göteborg, Skien og Lillehammer og banebygging rundt de største byene er første etappe i et moderne jernbanenett mellom landsdelene i Norge, både for person- og godstransport. Et moderne dobbeltspor på Østfoldbanen er første etappe av høyhastighetsbane til Europa.

NSB tog jerrnbane togvogn

Foto: Rogaland Venstre

Venstre mener det er et stort behov for omorganisering av jernbanen i Norge, og vi mener omorganiseringen må ta høyde for EUs fjerde jernbanedirektiv.

– Det er derfor hensiktsmessig at det dannes et selskap som overtar bestilleransvaret for togtrafikken i Norge, samt utbygging, vedlikehold og drift av jernbaneinfrastrukturen. Ansvaret for eierskap og vedlikehold av jernbanemateriellet bør skilles ut fra NSB til et eget heleid statlig selskap. Og vi fra Venstre følge opp dette slik at regjeringen har mulighet til å gjennomføre dette som også NSB selv har foreslått, sa Raja.

Venstre er glad for at en samlet komite finner det hensiktsmessig å planlegge InterCity-strekningene som ett samlet stort prosjekt helt ut til Lillehammer, Skien og helt til svenskegrensen. At dette ikke kommer oppstykket og delt, at det ikke skjer halvhjertet å bygge ut kun deler av strekningene og at dette ikke blir gjort til gjenstand for årlige budsjettkampdragninger i fremtiden.

Vedlikehold
Det er grunn til å være bekymret for vedlikeholdet av jernbanen, og de forsinkelsene som dette vil medføre for togtrafikken.

– Det er er derfor vi i Venstre har valgt å legge Jernbaneverkets innspill til NTP 2014—2023 for vedlikehold og opprusting av jernbanen til grunn for vår politikk, og vi har valgt å øke bevilgingene for vedlikeholdsformål til jernbanen med 1,9 mrd.kroner i vårt alternative budsjett, sa Raja.

Raja håper regjeringen merker seg behovet for å løfte vedlikeholdet av jernbanen opp på det nivået transportetatene anbefalte i sitt forslag til Nasjonal transportplan 2014—2023. Hyppige feil på infrastrukturen og stengte baner som følge av ras og flom, som gir særlig store konsekvenser for næringslivets godstransporter, tydeliggjør behovet. Venstre vil derfor be regjeringen sørge for at vedlikeholdsnivået er oppe på faglig anbefalt nivå i 2015.

El-bilsatsing
Venstre vil at kommuner og byer i Norge er godt i gang med å få på plass en ladeinfrastruktur for elbiler, og det neste naturlige skrittet vil være å få etablert en ladeinfrastruktur med hurtigladestasjoner i de store transportkorridorene mellom de store byene. Venstre har derfor foreslått å opprette et eget hurtigladerprosjekt i regi av Transnova, og har lagt inn 50 mill. kroner til dette formålet i sitt alternative budsjett.

Gang- og sykkelvei

Foto: Sesselja Bigseth

Sykkel
Venstre er glad for at en samlet komite har fremmet forslag om at Stortinget ber regjeringen etablere en belønningsordning for gang- og sykkelveier og vil at regjeringen skal komme tilbake til Stortinget med en egen sak om dette i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.

– Venstre har i sitt alternative budsjett økt overføring til sykling og gange, og har også ønsket å stimulere til sykling gjennom en egen ordning. Vi har konkret foreslått en egen belønningsordning for sykkel, og har her foreslått å bevilge 100 mill. kroner til dette formålet i vårt alternative budsjett, sa Raja.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**