Tettstedutvikling i Sørum

Sørum kommune har igangsatt en prosess der man tar sikte på å skissere fremtidig utvikling av
kommunens tettsteder. Her er Sørum Venstres syn og forslag til tettstedsutviklingen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Sørum kommune har igangsatt en prosess der man tar sikte på å skissere fremtidig utvikling av
kommunens tettsteder. I første omgang har kommunen gitt oppdrag til noen arkitektkontorer å
komme med ideskisser til utvikling av Sørumsand.

Ideskissene som har fremkommet, har gode enkeltelementer, men innehar som helhet store
svakheter. Noen av disse er:
– De mangler historisk forankring og forståelse for Sørumsands egenart,
– De er ikke basert på en vurdering av hva som er verneverdig som enkeltbygg, som bygningsmiljøer og som kulturlandskap i og rundt Sørumsand,
– De foretar ingen miljøanalyse, ut over å synes godta en politisk klisje om at boligutbygging
må skje innenfor en viss radius av jernbanestasjonen.
– De tar ikke inn over seg en analyse av hvordan næringsutviklingen vil bli i en verden der
stadig mer av handel skjer digitalt.

Tettstedsutvikling

Foto: C.F. Møller

Ideskissene danner neppe grunnlag for en lystelig og konstruktiv utvikling av Sørumsand. Hvis
politikere benytter disse som grunnlag for planvedtak, blir resultatet sannsynligvis enda et
karakterløst tettsted rundt Oslo. Sørums politikere mister da styringen på utviklingen, og følgende
kan komme til å skje i Sørumsand:

Ideskissene forutsetter betydelig fortetting av bebyggelse på Kommunesletta og ned mot Glomma.
Hva vil effekten bli dersom politikere gjennom kommuneplan eller reguleringsplan åpner for en
slik utvikling? Så snart vedtak foreligger, vil entreprenører og eiendomsspekulanter tilnærme seg
eksisterende beboere. De "gode" strateger vil finne frem til egnete eiendomsprosjekter, og kjøpe
noen eiendommer for gode priser, eventuelt inngå lukrative opsjonsavtaler til arvinger som er flyttet
ut av kommunen, men der mor og/eller far fortsatt bebor eiendommen. Slike eiendommer vil etter
hvert bli bygget ut med maksimal utnyttelsesgrad til lavest mulig kostnad. For omkringliggende
bebyggelse blir miljøet gradvis mindre trivelig. Det bidrar til at flere ønsker å selge. For utbyggere blir det lettere å kjøpe. Situasjonen får etter hvert sin egen dynamikk og politikere mister styring over
utviklingen.

En utvikling som illustrert i dette eksempelet vil ikke Venstre i Sørum ha. For oss er følgende riktig:
• Politikere må fremme Sørumsands egenart og identitet. Dette er ikke en administrasjons-
oppgave. Det dreier seg om holdninger og verdivalg. Ideskissene er utarbeidet før kommunens
politikere har tatt verdivalg, og bærer preg av det.
• Planvedtak må underbygge og styrke eksistrende gode bomiljøer. Utbygging må primært skje i områder der slike bomiljøer ikke utsettes for endringer som ikke ivaretar beboernes interesser og områdets identitet.

• Boligfortetning bør primært skje slik at bygdas unge har mulighet til å etablere seg i området i startboliger eller studentleiligheter. Mange studenter vil velge å bo i hjemkommunen hvis
bokostnader pluss utgifter til kommunikasjon blir billigere enn hybel/leilighet i Oslo eller
Lillestrøm. Erfaring viser at ungdom i studiealder dessuten søker ut av kommunen dersom de
ikke kommer seg hjem med offentlig kommunikasjon senere enn kl. 24.04 fra Oslo, særlig i
helger. Ikke å planlegge for ungdom vil lede til at kommunen i stadig økende grad blir en pendler-
og pensjonistkommune.

• Fortetting er mulig mellom (syd for) Sørumsandvegen og toglinjen og på syd-/sydvestsiden av toglinjen uten å ødelegge eksisterende bomiljøer.

• Sammenheng mellom styrking av offentlig kommunikasjon og utbygging. Hvis Sørum skal ta sin del av befolkningsveksten på Østlandet, må det stilles vilkår overfor sentrale myndigheter.
Eksempelvis må Rånåsfoss ikke bygges ut som foreslått, hvis Kongsvingerbanen ikke først utbygges med dobbeltspor.

• De unike fritids- og miljøforhold langs Glomma må ikke ødelegges gjennom utbygging.

• Sentrumsutbyggingen må ta inn over seg de dramatiske endringene som har skjedd i varehandel og som vil fortsette. Det er derfor nødvendig å sørge for at det oppleves hyggelig, spendende og trivelig både for unge, gamle og de midt i mellom å søke til senteret. Derfor må det planlegges for:

• Fjerning av parkering fra bakkenivå (etablering av parkeringshus)

• Opplevelsessteder med parkpreg, f.eks.:

• lekearealer,

• kafeer,

• skatingpark

• kunst og kultur — utstilling og salg fortrinnsvis med lokal forankring

Det er vår oppfatning at dersom man fortsetter det løpet som ideskissene antyder eller annen
utbygging uten en forutgående verdidebatt, så vil politikere miste grepet på utbyggingen av Sørum
kommune som vil bli en av mange uinteressante sovekommuner med noen uinteressante tettsteder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**