Venstre fremmer forslag om nei til reservasjonsrett i Eidsberg

Eidsberg Venstre foreslår å ikke åpne for reservasjonsrett mot henvisning til abort i Eidsberg kommune. Interpellasjonen legges fram for kommunestyret 27. februar 2014.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Helsedepartementet har nylig sendt på høring et lovforslag om reservasjonsrett for fastleger. I følge de foreslåtte endringene skal hver enkelt kommune selv avgjøre om den vil inngå avtaler med fastleger om reservasjon mot henvisning til abort, og det er opp til kommunen selv å avgjøre om en slik avtale kan inngås uten at det vil føre til en «urimelig ulempe» for pasienten.

Abortloven av 1975 gir allerede reservasjonsrett for sykehuspersonell fra å utføre eller delta i abortinngrep. Denne reservasjonsretten er viktig og riktig. Forslaget om at fastleger skal kunne reservere seg fra å henvise til abort går etter Venstres skjønn langt utover det som ligger i abortloven. Med henvisning til abort menes «alle handlinger som inngår i prosessen fra å motta en kvinnes spørsmål eller begjæring om abort». Det er et åpent spørsmål hva man i realiteten vil oppnå med endringen. Ettersom pasientens rettigheter er lovfestet, er både kommunen og den enkelte fastlege forpliktet til å sørge for at ingen skal få et dårligere tilbud av at fastleger reserverer seg fra enkelte deler av det offentlige helsetilbudet. Dette betyr blant annet at leger som selv ikke vil henvise til abort, må henvise til en annen lege som kan henvise videre. I realiteten legges det altså bare inn et ekstra ledd i prosessen. Et ledd som kan være belastende for en kvinne i en sårbar situasjon.

Det er viktig at legenes samvittighetsfrihet avveies mot retten til lovbestemte helsetjenester, men dette er allerede godt ivaretatt i abortloven. Dagens ordning innebærer at fastlegen skal informere om gjeldende helsetilbud, og sammen med pasienten underskrive en «begjæring om svangerskapsavbrudd». Det innebærer ikke at legen skal anbefale abort. En reservasjonsordning vil utvilsomt virke stigmatiserende og tidkrevende for kvinner som allerede befinner seg i en vanskelig situasjon. På bakgrunn av dette mener Venstre at det er gode grunner til at Eidsberg kommune må si nei til å åpne for en slik reservasjonsrett.

Forslag til vedtak:
Kommunestyret i Eidsberg mener at de foreslåtte lovendringene vil kunne medføre et dårligere offentlig helsetilbud, og sette gravide kvinner i en vanskelig situasjon. Kommunestyret mener at hensynet til den enkelte leges etiske overbevisning er tilstrekkelig ivaretatt gjennom abortloven, og vil ikke åpne for reservasjonsrett mot henvisning til abort i Eidsberg kommune.

Forslag legges fram av Ingunn Hensel (V) og Maren Hersleth Holsen (V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**