Enighet om verbalforslag

Venstre har kommet til enighet med Ap, SV, KrF og Sp om 14 felles verbalforslag som fremmer til kommunestyrets budsjettbehandling. I tillegg fremmer Venstre et felles verbalforslag med Arbeiderpartiet om privat finansiering av områdereguleringer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Last ned omforent budsjettforslag fra V, Ap, SV, KrF og Sp her.

Skedsmo rådhus

Foto: Skedsmo kommune

Verbalforslag fra AP, V, SV, KRF og SP knyttet til omforent tallbudsjett:

1. Den samlede rammen i budsjettforslaget reduseres med kr 3.130.000 i 2014. Kommunestyret ber rådmannen gjennomføre reduksjonen slik at tjenesteproduksjonen ikke rammes vesentlig jamfør funn vist i rapport fra Agenda Kaupang.

2. Rådmannen bes legge frem en sak som beskriver oppfølging av foreslåtte effektiviserings- og innsparingstiltak i rapport fra Agenda Kaupang. Saken legges frem i forbindelse med budsjettrundskriv for 2015.

3. Rådmannen bes redegjøre for kommunal driftsstøtte og annen kommunal bistand til idrettslagene i kommunen, og foreslå eventuelle endringer som sikrer likeverdig behandling av idrettslagene.

4. Formannskapet får delegert myndighet til å bevilge fra næringsutviklingsfondet. Fondet skal ha som formål å bidra til utviklingsprosjekter som fremmer urban næringslivssatsing. Prosjekter kan iverksettes i samarbeid med eksterne aktører som Kunnskapsbyen Lillestrøm, Lillestrøm 2020, Akershus Fylkeskommune og andre ved siden av prosjekter initiert av kommunen selv.

5. Rådmannen bes legge frem en opptrappingsplan for lærlingplasser i kommunen, i tråd med en målsetting om at kommunen skal ha én lærlingplass per 1000 innbyggere. Sak legges frem i forbindelse med budsjettrundskriv for 2015.

6. Rådmannen bes utarbeide en investerings- og opptrappingsplan for rehabilitering av kommunens svømmehaller. Denne planen skal inneholde forslag på prioriterte haller og arbeid.

Verbalforslag fra AP, V, SV, KRF og SP:

7. Foreliggende anbudsprosess for Bråtejordet barnehage avlyses. Det gjennomføres ny anskaffelsesprosess med sikte på å redusere investeringskostnadene.

8. Det innføres avgiftsfri parkering for nullutslippsbiler ved rådhuset fra 1. januar 2014.

9. Rådmannen bes utarbeide en skiltplan for gående i Lillestrøm. Planen skal munne ut i forslag til plassering av skilt som viser retning til sentrale byrom og attraksjoner i Lillestrøm. Sak legges frem i løpet av første halvår 2014.

10. Rådmannen bes utrede plassering og finansiering av hardhus, herunder forskjelllige fysiske og finansielle løsninger.

11. Rådmannen bes utrede muligheten for å etablere et tilbud som gir trengende et kortvarig botilbud i Skedsmo. Det bør vurderes å etablere dette tilbudet som et interkommunalt samarbeid.

12. Rådmannen bes utrede belysning langs flomvollen fra Dampsagveien til Nebbursvollen, samt belysning av skulpturene i skulpturparken.

13. Rådmannen bes utrede muligheten for å etablere separate dusjavlukker på skolene.

14. For å sikre best mulig integrering bes rådmannen påse at kommunal bosetting skjer i alle deler av kommunen.

Verbalforslag fra AP og V:

Rådmannen bes legge til rette for gjennomføring av gjenstående områdereguleringer ved hjelp av økonomisk bidrag fra private aktører.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**