Venstres hovedinnlegg i budsjettdebatten

Gruppeleder og varaordfører Boye Bjerkholt holdt Venstres hovedinnlegg under budsjettdebatten i kommunestyret på onsdag. Les hele innlegget her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Last ned omforent budsjettforslag fra V, Ap, SV, KrF og Sp her.

Boye Bjerkholt

Foto: Mats Olsen

Ordfører,

Venstre legger i dag frem et budsjett sammen med Arbeiderpartiet, SV, KrF og Senterpartiet som viderefører de viktige satsingene vi har satt i gang innenfor skole og helse, og som bidrar til ytterligere løft for kultur, næringslivstiltak og byutvikling. De store grepene vi gjorde ved fjorårets budsjettbehandling, blant annet nye omsorgsboliger ved LIBOS og hall, park og gangbro på Slora, ligger inne. I tillegg styrkes hjemmetjenesten og forebyggende helsearbeid, skolehelsehelsetjenesten, tilbudet til minoritetsspråklige elever og tiltak for barn med særlige behov. Det er en god sosial profil på budsjettet, og det er rettet inn mot å fange opp problemer og utfordringer så tidlig som mulig.

Ordfører,

Budsjettet er stramt, som det alltid vil være, og handlingsrommet er svært begrenset. Derfor er det viktig at vi har et sterkt fokus både på kostnadseffektivitet og på å bidra til økt verdiskapning. Til det første har vi nå en fersk rapport fra Agenda Kaupang som viser et effektiviseringspotensiale på opp mot 50 millioner. Den blir viktig i det videre arbeidet med å sikre at innbyggerne våre får mest mulig igjen for skattepengene sine og at vi sikrer kostnadseffektivitet i tjenesteproduksjonen.

Men i budsjettet har vi også funnet rom til satsinger som på sikt skal bidra til mer verdiskaping og dermed til økt inntektsgrunnlag. Kultur er viktig i seg selv, men det bidrar også til trivsel og omdømmebygging. Midler til byforskjønning bidrar til bedre kvalitet på uterommene i byen, og er også med på å løfte byens omdømme. Og prosjektmidler til næringslivstiltak bidrar til at vi kan løfte fram gode idéer, legge til rette for samarbeid mellom næringsliv, kommune og forskningsmiljøer, hente kunnskap fra andre land, og det gjør oss i stand til å utløse ytterligere finansiering fra fylke, stat og ikke minst EU.

Gjennom å styrke tilgjengeligheten på prosjektmidler, gjør vi det også mulig å omsette mer av den spennende og verdensledende forskningen på Kjeller til praksis i lokalmiljøet. Vi gjør det allerede, f.eks. innenfor hydrogensatsingen som har gjort Lillestrøm til Norges hydrogenhovedstad, men mulighetene er mange og gode rammer for prosjektmidler gjør at vi kan realisere dem. Dette er igjen med på å bygge Lillestrøms og Skedsmos omdømme, i det langsiktige og pågående arbeidet vårt med å tiltrekke oss de kunnskapsintensive arbeidsplassene, kontorarbeidsplassene og hovedkontorfunksjonene som Lillestrøm som regionssentrum bør ha. Slik bygger vi også på sikt opp inntektsgrunnlaget som gjør at innbyggerne til syvende og sist kan få enda bedre tjenester enn i dag.

Ordfører,

Ved fjorårets budsjettbehandling ble det satt av midler til å opprette en EU-koordinatorstilling. Den kommer nå på plass etter nyttår, og i det omforente budsjettforslaget er det også satt av driftsmidler til denne stillingen, som jeg er overbevist om at vi kan hente mye nytte av. Når vi oprererer innenfor stramme budsjettrammer og et trangt handlingsrom, er det viktig at vi setter oss i stand til å lære av andre og til å benytte oss av de finansieringsmulighetene som finnes særlig innenfor EU-systemet. Som kommunestyret kjenner til, har kommunen fått EU-midler tidligere både til byplanlegging og til kjøp av hydrogenbil, for å nevne noe, men det finnes mange andre muligheter innenfor den nye programperioden som starter i 2014, ikke minst innenfor levekår og forebyggende helse, som går hånd i hanske med de utfordringene vi har innenfor samhandlingsreformen og en økende eldrebefolkning.

Ordfører,

Jeg trekker frem dette fordi jeg mener at det er viktig at vi ikke bare tenker på de behovene som finnes her og nå, men fordi vi ved å være smarte og kreative og ved å lære av andre kan finne løsninger som er bedre og billigere og som sikrer et enda bedre tjenestetilbud i fremtiden. I dette budsjettet tar vi flere grep som går i den retningen, og jeg har stor tro på at det vil betale seg.

Ordfører,

Slorahallen har skapt mye debatt og engasjement. Vi skal snart i gang med å bygge, men for å sikre at arbeidet med hall, park og ny gangbro på Slora-området går som planlagt og som forutsatt, har vi valgt å bevilge ytterligere 10 millioner til opprydding av gammel forurensning i grunnen. Det er ikke sikkert det vil koste så mye, men for at ingen skal være i tvil om at hallen, parken og gangbroen kommer, så sikrer vi at det er nok penger til å rydde opp i grunnen. Det er et opprydningsarbeid som skulle vært gjort for lenge siden helt uavhengig av hallen og parken, for uansett hvilke planer og ønsker vi har for Slora-området så tror jeg vi alle kan være enig i at et så sentralt område på Strømmen ikke kan ligge brakk på grunn av gammel forurensning. Vi er nødt til å rydde opp, og det gjør vi nå, og vi sikrer at Slora-området blir en grønn perle for hele Strømmens befolkning, med idrett, park og gode turmuligheter over og langs elva.

Før jeg avslutter vil jeg også trekke frem den styrkingen vi gjør av Nebbursvollen. Denne sommerperlen av et friluftsbad trenger sårt en ny attraksjon som gjør at det blir noe mer enn bare bad. Nå bevilger vi penger til å bygge stupebasseng og stupetårn. Det har vært lenge etterlengtet, og vil nå kunne stå ferdig til sesongen starter i 2015.

Ordfører,

Dette er et godt budsjett som videreførerer den satsingen vi har gjennomført de siste årene, som sikrer et godt tjenestetilbud til alle kommunens innbyggere, som styrker satsingen på tidlig innsats innen både skole og helse, og som tar viktige grep for å løfte byen og kommunen både med tanke på trivsel i hverdagen for de som bor her, og med tanke på å legge til rette for fremtidens verdiskapning. Med det sier jeg takk så langt og ser frem til en god debatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**