Uttalelse: Finansiering av private barnehager må endres

På årsmøtet til Hordaland Venstre 8. februar ble det vedtatt en uttalelse om finansiering av private barnehager.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Hordaland Venstre mener at tilskuddet til de private barnehagene må løsrives fra om de kommunalt drevne barnehagene er billige eller dyre i drift. Det kan ikke være slik at kvaliteten på tilbudet til barna våre skal avhenge av om kommunen tar seg råd til nødvendige investeringer eller vedlikehold av bygningene sine. Begge deler er forsømte områder i mange kommuner i dag.
Landet har et stort behov for barnehageplasser. De siste ti årene har økningen av småbarn under 3 år i norske barnehager vært enorm, og kommunene har blitt avhengige av den store andelen private barnehager.

Barnehagetilbudet er helt avgjørende for samfunnet vårt, både med hensyn til læring, sosial utjevning, verdiskapning og likestilling. Den rød-grønne regjeringen talte varmt, og mye, om at de klarte å øke barnehagedekningen betydelig. De har snakket mindre om at det er private barnehager som har gjort en kjempejobb med å sikre et mangfold i tilbudet og tilnærmet full barnehagedekning. De har heller ikke snakket mye om at den nye barnehagefinansieringen, innført i 2011, har gitt utilsiktede, negative virkninger for de private barnehagene sine økonomiske vilkår. Virkninger så alvorlige at ordningen må justeres for å sikre kvaliteten på tilbudet og forutsigbarhet over tid.

Penger, sedler

Foto: Microsoft

Fra 1. januar 2015 skal tilskuddet beregnes på grunnlag av kommunale regnskap. I dag blir tilskuddet beregnet på budsjetterte kostnader. Dette vil forenkle dagens ordning noe, og det vil gi mer forutsigbarhet enn i dag. Tiltaket vil likevel ikke kunne bøte på de uønskede omfordelingseffektene vi til nå har sett i sektoren. I en undersøkelse Responsanalyse gjorde i mai 2012, ble det sett på konsekvenser av overgangen til ny finansieringsmodell. Andelen barnehager som har opplevd kutt er på hele 47 %. Om man ser på de private barnehagene isolert, er andelen kutt på 55 %. Analysen viser videre at 73 % av de barnehagene som har opplevd kutt i budsjettene, oppgir at kuttene har gått utover vikarbruk. 30 % oppgir i tillegg at kuttene har gått utover grunnbemanning og gruppestørrelse. Hordaland Venstre mener dette er alvorlige signaler som vi må gripe fatt i fort.

Hordaland Venstre vil derfor endre finansieringssystemet, slik at de private barnehagene får forutsigbarhet over tid, og likeverdige rammevilkår uavhengig av kommunens økonomi. Da kan de konsentrere seg om det vi alle ønsker, å gi god kvalitet på barnehagetilbudet til barna våre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**