Kommunen bygger flatt

Kommuneplanutvalget 06.03.14 har hatt en ny runde på arealplanen Sentrum øst som omfatter 700 dekar. Vedtaket er kjør på, selv om en rekke punkter etter Venstres mening er uavklarte. Vi ønsket å sende planen tilbake for å kunne gi politiske innspill på “bit for bit”.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Venstres begrunnelse for å underlegge planen en grundigere politiske behandling er følgende:
1 Møtereferater og eventuelle avtaler med RIL, både Randaberg stadion og ved Foren, følger ikke saken.
2 Det er uklart hva RIL vil få plass til ved Foren.
3 Avtalene med Tennisklubben, Volleyballklubben og Motorsykkelklubben er ikke vedlagt, og de er utydelige i saksforelegget.
4 Det foreligger ikke noen avtale med Skanska for området ny skole og ny barnehage.
5 Referater og avtaler med øvrige grunneiere foreligger ikke.
6 Området Foren er ikke fastlagt for framtidig bruk.
7 Utbygging i tarzanskogen har ikke vært behandlet som selvstendig politisk sak.
8 Vurdering av en tredje idrettshall er ny utfordring som ikke er behandlet politisk.
9 Inngrep og tangering i regulerte friområder skaper usikkerhet.
10 Planlagt veiearbeid langs Tungenesveien, ved Randaberg stadion og Harestadbakken innebærer inngrep for anleggsarbeid innen “langsiktig grense mot landbruk”.
11 Innspill om overnattingssted på eksisterende skoletomt er ikke tidligere behandlet.
12 Det er ikke satt som vilkår for reguleringen at all infrastruktur skal stå ferdig før diverse bruk og innflytting.
13 Grunnundersøkelser på tidligere Odnaberg fyllplass er ikke gjennomført.
14 Senere arkeologiske undersøkelser kan ramme store deler av planen.
15 Skissen for den nye mammutskolen omfatter inntil 1200 elever.
16 Det foreligger ikke noe arealregnskap eller tiltak ad planlagt fjerning av matjord.
17 Landskapet vil skjemmes og delvis bli ødelagt av planlagt sprenging.
18 Anbefalte byggehøyder vil bryte med eksisterende byggemønster i Legåområdet.
19 Forslag til transformasjon for blant andre områdene Legå og Solhadle innebærer inngrep i eksisterende private boligområder.
20 Konsekvensvurdering for blant annet infrastruktur ad S1-planer, med hotell, mangler.
21 Anbefalt utnyttelsesgrad er ikke likeverdig mellom privat og offentlig utbygging.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**