Bedre demokratiopplæring for ungdom

Idun Bortne fremmet i bystyremøtet 19. mars et privat forslag om å bedre demokratiopplæringen for ungdom.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Idun Bortne - BEBY

Foto: Bystyrets kontor

Du kan lese hele forslaget fra Venstre her:

Demokratiopplæring er en uttalt målsetning for norsk skole. Bergen kommune driver demokratiopplæring gjennom skoleverket, samt gjennom Ungdommens Bystyre. I 2011 la Trond-Viggo Torgersen frem utredningen «Ungdom, makt og medvirkning», som blant annet understreket viktigheten av at ungdom ikke bare lærer om demokratiske prosesser gjennom skolen, men at ungdom også betraktes som demokratiske aktører og får delta i og praktisere demokratiske prosesser.

Aktiv deltagelse er særlig viktig i lys av den kritikken som er rettet mot demokratiundervisningen i skolen. En avhandling avgitt ved Høgskolen i Oslo/Akershus i 2010 viste blant annet en stor variasjon i holdningene til demokratiopplæring og elevrådsarbeid blant lærere og skoleledere, og fant at holdninger som nedprioriterer demokratiopplæring er utbredt. Uavhengig av i hvilken grad dette er tilfelle i Bergensskolen spesielt, bør det være et selvstendig poeng å styrke demokratiopplæringen for ungdom generelt.

Ansvar for demokratisk fordeling av økonomiske midler har vist seg å være en effektiv måte å lære ungdom om praktiske, demokratiske prosesser. Det kan være hensiktsmessig å gi elevrådene ved skolene ansvar for egne budsjetter. Læringsutbyttet fra slike budsjettprosesser kan være omfattende selv om budsjettene det er snakk om er beskjedne.

Forslag til vedtak:
• Bystyret ber byrådet lage en plan for bedre demokratiopplæring for ungdom i Bergen kommune

• Bystyret ber byrådet særlig vurdere løsninger som kan gi elevrådene ansvar for fordeling av økonomiske midler

Byrådspartiene Høyre, KrF og Frp støttet dessverre ikke Venstres forslag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**