Norge trenger landbruksreform

Denne våren skal regjeringen ta fatt på flere store saker med konsekvenser for utviklingen av norsk landbrukspolitikk. Bergen Venstre mener Norge trenger en liberal landbruksreform.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Politisk uttalelse vedtatt 24. april.

Landbruk, korn

Foto: Microsoft

Venstre vil gi landbruket nye muligheter til utvikling. Landbrukspolitikken vår tar utgangspunkt i bonden som selvstendig næringsdrivende. Fremtidens landbrukspolitikk må utformes slik at hver enkelt bonde får større handlingsrom og økt frihet med økonomisk trygghet i bunn. Venstre vil ha en fremtidsrettet landbrukspolitikk med gode tilskuddsordninger kombinert med forenklinger. Dagens rammeverk er ikke egnet til å nå fastsatte mål for bosetting, sysselsetting, matsikkerhet og inntektsnivå, og heller ikke til å nå Venstres mål om bedre dyrevelferd og et mer miljøvennlig landbruk.

Venstre ønsker en gjennomgang av landbrukets omfattende regelverk med sikte på en kraftig modernisering, færre skjemaer, enklere retningslinjer og en gradvis endring av markedsreguleringer. Unødvendig regelverk som vanskeliggjør bondens hverdag skal fjernes. Også enkeltstående bønder må få mulighet til å organisere driften som aksjeselskap og ellers organisere virksomheten som hvilken som helst annen selvstendig næringsdrivende eller bedrift.

Markedsregulering er viktig for å kunne ha stabile og forutsigbare rammevilkår for leverandørene slik at det er mulig å gjøre langsiktige, fremtidsrettede og bærekraftige investeringer i landbruksnæringen. Markedsreguleringen skal gjennomgås slik at en sikrer like konkurranseforhold mellom aktørene og muliggjør en langsiktighet i næringen. Samtidig er det viktig at maktkonsentrasjonen i distribusjonskjedene og de store matvarekjedene gjennomgås slik at matvarehandelen i Norge ikke samles på få og store kapitalkrefter. Venstre vil endre regelverket for samdrift slik at flere kan være med. Også samdrifter bør kunne få leie kvote, og kvotetakene bør heves.

Venstre mener det er nødvendig med en snarlig ny WTO-avtale for å sikre en mer rettferdig regulering av handel og produksjon av matvarer. Norge må aktivt arbeide for å realisere en slik avtale. Selv uten en ny WTO-avtale, vil norsk landbruk tjene på å tilpasse seg andre former for støtte enn produksjonsstøtte og eksportstøtte for å slippe å måtte gjøre store endringer i ettertid. Etter en slik omlegging finnes det en rekke støtteordninger Norge kan beholde. Eksempler er støtte øremerket til kulturlandskap, distriktsbosetting, biologisk mangfold og økologisk drift.

Bergen Venstre vil:

• opprettholde de samlede overføringene til landbruket omtrent på dagens nivå, men endre innretningen mot miljøtilpassede og produksjonsnøytrale tilskuddsordninger

• modernisere landbrukspolitikken gjennom å spisse tilskuddsordningene mot biologisk viktig kulturlandskap, fjerne miljøskadelige subsidier og oppdatere skogslovgivingen

• gjennomgå jordbruksavtaleinstituttet med sikte på å endre, forenkle og demokratisere forhandlingene

• begrense den statlige boplikten og prisreguleringen for landbrukseiendommer

• gi kommunene mulighet til å fastsette egne grenser for boplikt innenfor et nasjonalt regelverk.

• fjerne odels- og åsetesretten

• fjerne delingsforbudet i jordloven

• innføre friere omsetning av melkekvoter

• innføre en ordning med oppstartskvoter i melkeproduksjon til redusert pris

• oppheve geografiske begrensninger i samdrifter og heve produksjonstaket både for samdrifter og enkeltbruk

• legge til rette for økt konkurranse innenfor matindustrien

• fjerne markedsreguleringen for produksjon av svin

• arbeide aktivt for en ny WTO-avtale og om nødvendig gjøre norske innrømmelser knyttet til tollsatser for å få dette til

• avvikle alle norske eksportsubsidier

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**