Vil gi barn klagerett

Venstre ber regjeringen gi norske barn mulighet til å ta opp påståtte brudd på barnekonvensjonen i FNs komité for barns rettigheter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Mandag 14. april 2014 trådde den tredje tilleggsprotokollen om individklagerett til FNs konvensjon om barnets rettigheter i kraft. Da vil barn i Tyskland, Spania, Costa Rica, Portugal, Slovakia, Gabon, Bolivia, Montenegro, Thailand og Albania få adgang til å få overprøvd påståtte brudd på barnekonvensjonen for FNs komité for barnets rettigheter. Norge er imidlertid ikke blant landene som har ratifisert den tredje tilleggsprotokollen om individklagerett.

Les også: Norge stilles til veggs om Menneskerettighetene

– Konsekvensene av at Norge ikke er tilsluttet tilleggsprotokollen, vil medføre at norske barn har svakere rettssikkerhet ved brudd på sine rettigheter enn barn i de nevnte statene. Dette understreker behovet for en snarlig tiltredelse til tilleggsprotokollen, sier Venstreleder Trine Skei Grande til NTB.

Terje og Trine

Foto: Bård Ek

Venstres Terje Breivik og Trine Skei Grande fremmet nylig et forslag hvor de ber regjeringen sikre at norske barn får lik tilgang til å få overprøvd brudd på barnekonvensjonen gjennom å legge frem en sak om tilslutning til FNs konvensjon om barnets rettigheters tredje tilleggsprotokoll.

– Norge bør ligge i front når det gjelder ivaretakelse av barns
rettigheter, også juridisk. Norges vegring knyttet til ratifikasjon av tilleggsprotokollen om barns klagerett har en hatt svært uheldig og ødeleggende signaleffekt overfor land hvor behovet for slike mekanismer er enda større, sier nestleder i Venstre Terje Breivik.

Les også: Norge gir ikke barn klagerett hos FN

Enstemmig storting
Den 15. juni 2012 fremmet FrP, H, KrF og Venstre følgende fellesforslag: Stortinget ber regjeringen legge fram en sak om FNs barnekonvensjons tilleggsprotokoll om klagerett.

– Norge har avstått myndighet til overnasjonale organer på flere områder, men vegrer seg når det gjelder barns rettigheter.Internasjonale regler og overvåkningsmekanismer er et grunnleggende element i en internasjonal rettsorden som Norge, etter forslagsstillernes mening, må støtte opp under, skrev daværende stortingsrepresentant og nåværende forsvarsminister Ine Marie Søreide ( H), stortingsrepresentant Karin Woldseth (FrP), stortingsrepresentant Hans Olav Syversen (KrF), og stortingsrepresentant Borghild Tenden (V) i forslaget fra 2012.

Forslaget falt den gangen, men da Venstre fremmet et tilsvarende forslag på nytt 21. juni i fjor stilte et samlet og enstemmig storting bak forslaget:

Stortinget ber regjeringen snarest legge fram en sak om ratifikasjon av tilleggsprotokollen om individklagerett til FNs barnekonvensjon

Les også: UNICEF kallar regjeringa ei “rettssinke”

Ferdig utredet
Advokat Frode Elgesem utredet på oppdrag fra regjeringen fordeler og ulemper ved en eventuell norsk tilslutning til tilleggsprotokollen. Den ble overlevert Utenriksdepartementet 3. juni 2013.

Høringsuttalelsene til den juridiske analysen om fordeler og ulemper ved en eventuell norsk tilslutning til tilleggsprotokollen av advokat Frode Elgesem, viser at det blant høringsinstansene var et overveldende flertall som støtter norsk tilslutning. I denne sammenheng er det også viktig å vise til forpliktelsen norske myndigheter ved vurderingen av spørsmålet om tilslutning må ta hensyn til barnets beste.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**