Kommunereformen må inkludere fylkeskommunene

Venstre er glad for at regjeringen i kommuneproposisjonen prioriterer økte overføringer innenfor rusfeltet og psykisk helse, samt barn og unge gjennom økte overføringer til helsestasjonene og skolehelsetjenesten. Videre er det viktig at regjeringen tar på alvor utfordringene i kommuner med økende befolkning og kompenserer for dette ved økning av veksttilskuddet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

André N. Skjelstad

Foto: Venstre

– Omleggingen av inntektssystemet til fylkeskommunene er ventet, men vi må se nærmere på om kompensasjonsordningen for de fylkene som kommer dårligst ut er god nok, sier Venstres kommunalpolitiske talsmann Andrè N. Skjelstad.

Venstre støtter videre regjeringens ambisjon om å gjennomføre en kommunereform i inneværende periode, men er bekymret for at reformen kan resultere i en svekkelse av det lokale folkestyret.

– Dersom vi ikke inkluderer fylkeskommunene i reformen er jeg redd for at kommunereformen blir en ren forvaltningsreform uten overføring av reell makt og myndighet til de nye kommunene, uttaler Skjelstad. For Venstre er det derfor avgjørende at man i det videre arbeidet med kommunereformen, inkluderer en utredning av et nytt regionalt folkevalgt nivå, og at man ser på oppgavefordelingen mellom alle de tre nivåene.

– Vi trenger sterke regioner, som er i stand til å overta større statlige oppgaver enn dagens fylkeskommuner, og som i neste omgang gir grunnlag for ytterligere overføring av oppgaver og myndighet til kommunene.

– Vårt forslag om å etablere et nytt folkevalgt regionnivå som skal erstatte fylkeskommunen, parallelt med det videre arbeidet med en kommunereform er fremmet i Stortinget og må ses i sammenheng med regjeringens forslag til kommunereform, uttaler Skjelstad.

Se også: André Skjelstads representantforslag som er til behandling i Stortinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**