Uttalelse: Ja til Vestlandsregion med Bergen som Vestlandets hovedstad — nei til en storbyregion!

På Hordaland Venstre sitt årsmøte 8. februar ble følgende uttalelse om regionreform vedtatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Hordaland Venstre mener at vi trenger en demokratireform som bidrar til mer folkestyre og maktspredning. Fylkeskommunen må erstattes av landsdelsregioner, mens det må bli færre kommuner. Det er vesentlig at oppgavene først blir avklart før grensene endres.

Hordaland Venstre er svært tilfreds med at KRF og Venstre har fått flertall for at den igangsatte kommunereformen også skal innebære en regionreform. I forbindelse med regjeringens reformarbeid har Møreforskning lagt frem en rapport som skisserer ulike løsninger for kommune- og regionreform. Det såkalte «landsdelsregionalternativet» er det alternativet som åpner for mest overføring av statlig makt og myndighet til lokalt eller regionalt nivå.

Hordaland Venstre støtter i likhet med Venstres stortingsgruppe forslaget om syv regioner, men ønsker ikke binde seg til et konkret tall på antall kommuner. Vi ønsker imidlertid en kraftig reduksjon i forhold til dagens antall.

Hordaland Venstre vil arbeide for en ny Vestlandsregion, som i det minste kan samle Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Det vil skape muligheter for maktspredning, og være et sterkt talerør for den viktigste verdiskapningsregionen i landet

Reformene skal føre til overføring av oppgaver fra fylkesmannen og statlige regionale etater til regionene. Blant annet kan følgende oppgaver egne seg for regional styring: Videreføre ansvaret for samferdsel og videregående opplæring, regional kultur og næringspolitikk, regional areal- og miljøpolitikk, regional beredskap og sikkerhet, overta spesialisthelsetjenesten og sykehusene (helseforetakene) og overta det statlige barnevern (Bufetat). Hordaland Venstre ser for seg at noen større kommuner kan ha ansvar for noen av disse oppgavene.

Vi må tørre å ta en diskusjon om generalistkommuneprinsippet. Kommuner vil også i fremtiden være ulike og ha ulike forutsetninger for å løse ulike oppgaver. Større bykommuner vil f.eks. kunne ta et større ansvar for kollektivtransporten, ta på seg et ansvar for NAV og arbeidsmarkedstiltak, Husbankens virkemidler, voksenopplæring og språkopplæring, forebygging, rehabilitering og rusomsorg eller videregående opplæring.

Bergen og Stavanger fungerer som motorer for resten av Vestlandet, og har et spesielt ansvar for landsdelen sin utvikling. Bergen og nabokommunene fungerer som en samlet region innenfor viktige områder som transport og samferdsel, boligpolitikken, arbeidsmarkedet, miljøpolitikken og deler av både utdannings- og sosialpolitikken. For Hordaland Venstre er det klart at Bergen skal være en del av en ny Vestlandsregion og ikke en egen bystat eller storbyregion. De største politiske utfordringene våre stopper ikke ved kommunegrensene, selv ikke i Norges nest største by.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**