VEDTEKTER FOR HARAM VENSTRE

Vedtatt på årsmøtet 17. januar 2014.

Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret.

1. FORMÅL

Haram Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program.

2. MEDLEMSKAP

Personer over 15 år som ikke er medlem i noe annet parti, og som deler Venstres grunnsyn, kan bli medlem av Venstre.

Medlemskap oppnås fra det tidspunkt man melder seg inn. Medlemsrettigheter oppnås når kontingent er betalt.

Samlet kontingent fastsettes av Venstres landsmøte og gjelder også Haram Venstre. Haram Venstre kan rapportere inn tilleggskontingent etter vedtak på årsmøtet. Landsmøtet fastsetter hvem som er berettiget til redusert kontingent.

Medlemskap, og de rettigheter medlemskap gir, oppnås bare i ett lokallag, og medlemmet kan bare være med å behandle og stemme over samme sak i ett lokallag. Det enkelte medlem kan selv velge hvilket lokallag man vil være medlem i.

Rettigheter som medlem utøves personlig.

3. ORGANISASJON

Venstre består av partiets medlemmer organisert gjennom lokallag, fylkeslag og partiets nasjonale organisasjon.

Venstres partiorganer i lokallaget er lokallagsstyret og lokallagsårsmøtet. Det kan innkalles til medlemsmøter med fullmakter gitt av disse vedtekter eller av årsmøtet.

Haram Venstre har følgende tilknyttede selvstendige og likestilte organisasjoner hvis representasjon i Haram Venstres organer fordeles i disse vedtekter dersom organisasjonene er aktive:
Ålesund og omegn Unge Venstre (Å&O UV).

Haram Venstre er tilknyttet Venstres Opplysnings- og Studieforbund (VO).

Begge kjønn skal som en hovedregel være representert med minst 40 prosent i Haram Venstres styrer, utvalg, komitéer og delegasjoner til Venstres landsmøter.

Folkevalgt for Haram Venstre blir man bare ved å stille til valg på Haram Venstres valgliste og på Venstres program. Har man stilt til valg på Haram Venstres program så er dette den kontrakten man har med velgerne.

Haram Venstres partiorganer kan ikke instruere folkevalgte som er innvalgt for Haram Venstre utover det program de er valgt på. Dersom det er punkter i et partiprogram en folkevalgt ikke kan følge, så er den folkevalgte forpliktet til å informere vedtaksorganet om dette.

Haram Venstre folkevalgte representanter plikter å skape gode politiske prosesser og lytte til innspill fra eget parti.

Haram Venstre folkevalgte representanter danner i kommunestyret sin egen gruppe med styre og gruppereglement.

Protokoller

Møteprotokoller fra lokallaget sendes til alle som er innkalt til møtene og til Venstres Hovedorganisasjon.

Voteringsregler i lokallaget

Møtelederen foreslår hvordan voteringene skal foregå. Vedtak i andre saker enn de som gjelder vedtektsendringer gjøres med flertallsvedtak. Dersom stemmetallene for og mot i en sak er like foretas en ny votering. Ved andre gangs stemmelikhet blir innstillingen stående.

Ved personvalg og nominasjoner kreves over halvparten av de avgitte stemmene for å bli valgt. Oppnås ikke dette ved første gangs votering, faller den av kandidatene med færrest stemmer ut. Det foretas nye valgomganger inntil én av kandidatene har fått over halvparten av avgitte stemmer. Ved stemmelikhet foretas en ny votering. Ved andre gangs stemmelikhet foretas loddtrekning.

Dersom resultatet ved andre former for personvalg blir like stemmetall, skal det foretas loddtrekning.

Personvalg skal foretas skriftlig dersom minst én person krever det. Stemmesedler ved valg skal inneholde det samme antall navn som det antall personer som skal velges.

4. BYDELSLAG/GRENDELAG

Innen kommunen kan det opprettes egne bydels-/grendelag underlagt lokallagsstyret. Bydels-/grendelagene skal ha til oppgave å stå for venstrearbeidet i denne del av kommunen. Oppretting av slike lag godkjennes av årsmøtet i lokallaget i kommunen, som også vedtar instruks for lagets arbeid.

5. LOKALLAGSSTYRET

Lokallagsstyret leder Venstres arbeid mellom årsmøtene i samsvar med vedtektene og de vedtak som blir fattet av årsmøtet. Styret møtes minst fire ganger mellom hvert ordinære årsmøte og ellers så ofte som lederen eller 1/3 av styremedlemmene krever det. Styret er beslutningsdyktige når minst halvparten av styremedlemmene, deriblant lederen eller en av nestlederne, er til stede.

Lokallagslederen kaller styret sammen og leder møtene. Styremøtene er i utgangspunktet åpne.

Lokallagsstyret består av leder og minst to medlemmer valgt av lokallagsårsmøtet. Styret består dessuten av et medlem valgt av Unge Venstres lokallag og eventuelt medlemmer valgt av andre sideorganisasjoner i kommunen. Det er en forutsetning for representasjonsretten at den tilknyttede organisasjon har avholdt årsmøte samme år som fylkesårsmøtet eller året før dette. Lederen for Venstres kommunestyregruppe tiltrer styret uten stemmerett.

Lokallagsstyret plikter å følge opp vedtektene og har ansvar for lokallagets økonomi, nettsider, politikkskaping, informasjonsvirksomhet, skolering, medlemsverving og utadrettede virksomhet. Lokallagets leder tegner for laget.

Lokallagsstyret kan oppnevne egne utvalg og komitéer til å ta seg av særskilte oppgaver, som for eksempel valgkamputvalg, skoleringsutvalg, programkomité og nominasjonskomité.

I kommunevalgår sørger styret for at det oppnevnes en programkomité som skal utarbeide et forslag til eget valgprogram for Venstre i kommunen. Programmet vedtas av årsmøtet eller et medlemsmøte som innkalles med 14 dagers varsel.

Etter et kommunestyrevalg kaller styret inn de representantene som har blitt folkevalgt for Venstre i kommunestyret til konstituerende møte, men de folkevalgte konstituerer seg selv og velger sin gruppeleder.

I år før kommunevalgår skal styret sette i gang en åpen nominasjonsprosess og sørge for at nominasjonsmøtet blir holdt innen utgangen av februar (i valgåret). Styret forbereder nominasjonen og setter ned nominasjonskomité. Valglista settes opp på nominasjonsmøtet. Nominasjonsmøtets sammensetning og voteringsprosedyrer er de samme som til årsmøtet.

Før fylkeslagets nominasjonsmøter skal årsmøtet eller et medlemsmøte velge delegater og varadelegater i henhold til tildelt antall. Slikt lokalt medlemsmøte kalles inn med 14 dagers varsel gjennom skriftlig invitasjon til alle medlemmer i lokallaget. Delegatene skal ha fullmakter underskrevet av leder i lokallaget.

6. LOKALLAGSÅRSMØTET

Årsmøtet er Venstres høyeste myndighet i lokallaget og skal holdes innen utgangen av januar hvert år. Lokallagsstyret kaller inn til møtet med minst to ukers varsel. I innkallingen settes det en frist å fremme forslag til politiske uttalelser og andre forslag som ønskes tatt opp til behandling på fylkesårsmøtet. Årsmøtet skal kun behandle de saker som er satt opp på sakslisten for møtet.

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret vedtar det eller når minst en tredjedel av medlemmene skriftlig krever det. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker som er angitt i innkallingen til møtet. Tid og sted fastsettes av lokallagsstyret. Møtet innkalles med minst 10 dagers varsel.

Alle medlemmer etter §2 har tale-, forslags- og stemmerett på årsmøtet. Kontingenten regnes som betalt hvis den er betalt for inneværende år for lag som har årsmøte før årsskiftet, eller for forrige eller inneværende år for lag som har årsmøte i januar. Medlemmer nyinnmeldt etter 1.11 må også ha betalt kontingent for å få stemmerett.

Årsmøtet er i utgangspunktet et åpent møte.

Årsmøtet åpnes av lokallagslederen som leder konstitueringen av møtet hvor følgende velges:
• Møteledere
• Møtesekretærer og -referenter
• Tellekorps
• Redaksjonskomité for politiske uttalelser
• To personer til å underskrive protokollen

Protokollen skal være underskrevet og tilgjengelig senest én måned etter årsmøtet. Endelig godkjenning av protokollen skjer i det første styremøtet etter årsmøtet.

Valg

Årsmøtet skal foreta valg av:

 • Lokallagsstyre
  Årsmøtet velger et styre med minst 3 medlemmer, hvorav:
  – Lokallagsleder
  – Én eller to nestledere
  – Minst 1 eller to styremedlemmer
  – Inntil 5 varamedlemmer
 • Revisor.
  Det første og tredje ordinære årsmøtet i stortingsperioden velger en revisor til å stå for revisjon av lokallagets regnskap. Revisoren kan ikke ha andre verv i laget.
 • Delegater til fylkesårsmøtet.
  Hvert årsmøte velger delegater og varadelegater til fylkesårsmøtet i henhold til tildelt antall. Delegatene skal ha fullmakter underskrevet av leder i lokallaget.
 • Valgkomité.
  Årsmøtet velger en valgkomité etter forslag fra styret, bestående av leder, to medlemmer og to varamedlemmer, som på det etterfølgende årsmøtet legger frem forslag til valg av styre, revisor og delegater til fylkesårsmøtet. Ingen av medlemmene eller varamedlemmene i det sittende lokallagsstyret kan være medlemmer eller varamedlemmer til valgkomitéen.

Andre arbeidsoppgaver

Alle ordinære årsmøter skal:
• Behandle styrets årsmelding og årsregnskap. Årsmeldingen og årsregnskapet følger kalenderåret.
• Fastsette lokallagets sats for medlemskontingent for det etterfølgende kalenderår.
• Behandle fylkesstyrets forslag til mål, strategier og hovedretningslinjer for fylkeslagets virksomhet.
• Behandle og stemme over andre saker som er fremmet i samsvar med vedtektene.
• Foran stortings- og fylkestingsvalg skal forslag til valgprogram behandles av årsmøtet eller et medlemsmøte før det behandles på fylkesårsmøtet.
• I valgår skal årsmøtet behandle og vedta en plan for lagets valgkamp.
• I kommunevalgår skal årsmøtet (eller etter vedtektene for det enkelte lokallag et annet representativt møte i laget) behandle og vedta eget valgprogram for Venstre i kommunen.

7. ENDRINGER I VEDTEKTENE

Ved endring av disse normalvedtektene må fylkeslaget behandle sine egne vedtektssett på påfølgende fylkesårsmøter.

Lokallagets vedtekter endres av årsmøtet når minst to tredeler stemmer for det. Forslag til vedtektsendringer legges på forhånd frem for styret og sendes ut til medlemmene senest innen en måned før årsmøtet. Før endringene trer i kraft må de være godkjent av fylkesstyret. Et eventuelt avslag på godkjenning i fylkesstyret kan ankes til sentralstyret.

8. SAMMENSLÅING OG OPPLØSNING AV LAGET

Lokallag kan slå seg sammen med ett eller flere lokallag til én organisasjon ved 2/3-flertall og for øvrig etter nærmere bestemmelser i VHOs vedtekter. Et slikt regionlag må i vedtektene ivareta de organisatoriske løsninger som er nødvendige i forhold til oppgavene knyttet til nominasjon og innlevering av lister til kommunevalg. Bare medlemmer som har stemmerett i den enkelte kommune kan være med å sette sammen listen for denne kommunen.

Forslag om oppløsning av et lag må behandles på årsmøtet. Blir forslaget vedtatt med 2/3 flertall, skal det sendes fylkesstyret til uttalelse. Endelig vedtak om oppløsning av laget må, for å være gyldig, vedtas med 2/3 flertall på neste årsmøte. Dersom et lag oppløses, skal dets formue, eiendomsrettigheter arkiv o.a. overføres til nærmeste organisasjonsledd. Alle verdier skal stå urørt i 5 år i tilfelle laget blir dannet på nytt. Hvis nytt lag ikke blir dannet, vedtar fylkesstyret hvordan midlene skal anvendes til det de er bestemt for.
Dersom et lag er uvirksomt over mer enn ett år kan fylkeslaget eller Venstres Hovedorganisasjon konstituere nytt styre, eventuelt oppløse laget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**