Uttalelse: Bevar storørretstammene i Norge!

Vandrende Storørret, Foto: ©Børre K. Dervo/Dervo foto

Storørreten er en viktig del av vårt artsmangfold, og Norge er forpliktet til å bevare og styrke denne delen av artsmangfoldet etter Bernkonvensjonen. De ulike stammene av storørret representerer store biologiske og kulturelle verdier som det er viktig å bevare. Nesten alle storørretstammer i Norge er påvirket av menneskelig aktivitet og mange står i fare for å forsvinne. Venstre mener man nå må sette inn flere aktive tiltak for å unngå at storørreten blir borte i flere av våre vassdrag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Vern i Norge har frem til nå først og fremst handlet om vern på fastlandet. Den neste verneepoken i Norge må sikre det biologiske mangfoldet i vann. Forvaltningen av hav og vassdrag skal være helhetlig, økosystembasert og kunnskapsbasert.

Direktoratet for Naturforvaltnings (nå Miljødirektoratet) forslag til forvaltningsplan fra 1997 (Nr. 1997 – 2) har blitt liggende i en skuff. Venstre vil ha denne planen opp av skuffen. Planen må oppdateres og ferdigstilles, og i planen må det klart fremgå hvem som har ansvaret for kartlegging av bestandenes status, og derav fastslå om det er fylkesmannen eller fylkeskommunen som har ansvar for å følge opp bestandsutviklingen.

Kunnskapsinnhenting gjennom kartlegging og forskning, må gis økt prioritet og foregå i åpne prosesser. For mange vilkårsrevisjoner, som er miljørevisjoner, og arbeid som utføres etter vannforskriften, vil det ofte være behov for ytterligere miljø-kunnskap om artsmangfold i og rundt vassdragene som berøres.

Venstre mener at det i alle større undersøkelser (frivillige, eller pålagte) som gjennomføres for å øke kunnskapsgrunnlaget for naturtype- og artsforvaltning, eller som danner kunnskapsgrunnlag for tiltak i vilkårsrevisjoner og vannplanarbeid, skal gjennomføres åpne prosesser hvor ulike interessegrupper skal være representert. I slike prosesser skal det opprettes en styringsgruppe og en referansegruppe.

Særlig i tilfeller der det er aktører med store økonomiske interesser, som f.eks. kraftselskaper, som er oppdragsgivere for kartlegging og kunnskapsinnhenting må prosessene være transparente.

Venstre vil:

  • at Direktoratet for Naturforvaltnings (nå Miljødirektoratet) forslag til forvaltningsplan fra 1997 (Nr. 1997 – 2) oppdateres og ferdigstilles. Storørret-stammene skal klassifiseres som en prioritert art
  • naturtypene elveløp og innlandsvann skal bli klassifisert som utvalgte naturtyper der tilstanden er viktig for prioriterte arter, eller der de har en stor del av sin utbredelse i Norge eller dersom det er knyttet internasjonale forpliktelser til naturtypen
  • at alle større undersøkelser som gjennomføres for å øke kunnskapsgrunnlaget for natur- og artsforvaltning, skal gjennomføres i åpne prosesser
  • få fortgang i revisjoner av gamle vassdragskonsesjoner
  • unngå inngrep, ny bebyggelse og infrastruktur langs bekker, vassdrag og vannveier. Opprettholde / utvide bygge- og anleggsfrie soner langs vassdrag (BAF-soner)
  • Bevare sammenhengende (kant)vegetasjon langs vassdrag.

Uttalelsen ble vedtatt av Venstres landsstyre 15. mars 2015

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**