Uttalelse: Et krafttak for bedre folkehelse

(Foto: Dreamstime.com), Foto: Dreamstime.com

Bred satsning på å styrke folkehelsen kan gi den enkelte bedre livskvalitet, og samtidig bidra til å redusere veksten i helseutgifter, sykelønn og pensjonsutgifter. Venstre mener derfor at kommunene bør få insentiver og en forpliktende finansiering av det forebyggende arbeidet i kommunene, og at dette bør komme i tillegg til de generelle helsebudsjettene. Videre bør det også innenfor folkehelse innføres pakkeforløp, som sikrer at pasientene opplever et godt, organisert, helhetlig og forutsigbart forløp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Les også: Dagens Medisin: Alle pasienter med to eller flere kroniske sykdommer bør ha rett til medisinsk oppfølging via digitale plattformer, mener Venstres Ketil Kjenseth.

I løpet av våren skal regjeringen legge fram en stortingsmelding om folkehelse. Venstres landsstyre mener at tidlig innsats, psykisk helse og tilrettelegging for aktive liv må prioriteres i folkehelsearbeidet.

Tidlig innsats

Forebygging og styrket folkehelse utjevner sosiale forskjeller. Helsestasjonene har en unik mulighet til å kunne gripe inn tidlig og forhindre negativ utvikling i kosthold, mosjon eller psykososiale forhold. Venstre vil derfor styrke helsestasjonen med en offensiv satsning på flere helsesøstre.

Kommunen bør koordinere ulike typer tjenester rettet mot barn og unge, som pedagogisk psykologisk tjeneste, barnevernet og helsestasjonene fra svangerskap- og barselomsorg, oppfølging av barn, skolebarn og ungdom.

Psykisk helse

Venstre fikk i 2014 et enstemmig Storting med seg på en opptrapping innen psykisk helse, med en særlig vekt på barn og unge.

Blant dagens 200 minste kommuner er det bare seks kommuner som har psykologtilbud til barn og unge, og bare fem som har psykologer i tjenester rettet mot voksne (Sintef 2013). Det må bli et krav til nye kommuner at de skal ha en kommunepsykolog for å koordinere lavterskel tilbud innen en psykisk helse.

Venstre er videre opptatt av å utnytte de muligheter ny teknologi gir oss. Terskelen for å be om hjelp senkes når mer informasjon og veiledning kan tilbys digitalt. Vi vil derfor tilrettelegge for nettbaserte tjenester, og særlig tjenester rettet mot ungdom.

Aktiv hele livet

Ett av de enkleste og mest virkningsfulle tiltakene for en bedre folkehelse er å legge til rette for bevegelse i hverdagen. Mange ønsker å gå eller sykle til jobb eller fritidsaktiviteter, men opplever at det ikke er godt nok tilrettelagt for myke trafikanter. Vi trenger derfor en storstilt satsning på utbygging og tilrettelegging av gang- og sykkelveier.

For barn er det viktig å legge til rette for fysisk aktivitet i barnehage i skole, fritidsaktiviteter i nærmiljøet. Det er behov for flere friområder og møteplasser som stimulerer til fysisk aktivitet.

Med velferdsteknologi vil mange kronikere selv kunne ta større ansvar for oppfølging av egen helse, ved hjelpemidler og nettbasert kommunikasjon. Venstre vil derfor lovfeste retten til å bli fulgt opp på avstand (telemedisin) dersom man har to kroniske lidelser eller mer.

De fleste eldre ønsker å klare seg selv og å bo hjemme så lenge som mulig. Ved tap av funksjoner er opptrening og oppfølging viktig. Individuell tilrettelegging og koordinert faglig innsats i såkalte innsatsteam har flere steder hatt å ha god effekt. Rehabilitering er en viktig oppgave i kommune, og her kan velferdsteknologi gi nye og nyttige verktøy.

Venstre vil:

  • Ha en systematisk satsing på pakkeforløp innen folkehelse
  • Gi kommunene større rom til å finne egne løsninger innenfor forebygging og folkehelse, herunder psykisk helse og hverdagsrehabilitering – slik som innsatsteam og Frisklivssentraler
  • Trappe opp og samle helsestasjonstilbudet i kommunene
  • Styrke skolehelsetjenesten og PP-tjenesten gjennom en opptrapping av minst 1000 nye stillinger
  • At alle kommuner skal ha minst en psykolog
  • Opprette et IKT-direktorat i helsesektoren, som kan jobbe med velferds- og helseteknologi uavhengig av finansieringsstrukturer og geografiske inndelinger
  • Ta i bruk nettbaserte terapiprogrammer rettet mot ungdom slik som MoodGym og innføre en nasjonal basisfinansiering for akkrediterte ehelsetjenester for ungdom, slik som KlaraKlok
  • Lovfeste retten til å bli fulgt opp på avstand (telemdisin) dersom man har to kroniske lidelser eller mer
  • Gjøre det enklere for folk å leve aktive liv, gjennom satsning på gang- og sykkelveier, friområder og møteplasser
  • Ha gode og varierte utearealer som fremmer motoriske ferdigheter og gi tilskudd til innkjøp av nytt utstyr til barnehager og skoler

Uttalelsen ble vedtatt av Venstres landsstyre 15. mars 2015

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**